Gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming

Inleiding

Hesse GmbH & Co. KG, (hierna genoemd: 'wij’) is als exploitant van het online-aanbod de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de gebruikers van het online-aanbod. Onze contactgegevens vindt u in de juridische gegevens van het online-aanbod, de contactpersonen voor vragen betreffende de verwerking van persoonsgegevens worden in deze verklaring gegevensbescherming vermeld.

De bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens is voor ons erg belangrijk. Uw persoonsgegevens worden door ons alleen overeenkomstig de inhoud van deze verklaring gegevensbescherming verzameld, opgeslagen en gebruikt, en conform de van toepassing zijnde bepalingen voor gegevensbescherming, met name de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale bepalingen gegevensbescherming.

Via deze verklaring gegevensbescherming willen wij u informeren in welke omvang en met welk doel wij persoonsgegevens in samenhang met het gebruik van het online-aanbod worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder valt alle informatie over uw identiteit, bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres of uw adres. Informatie die niet met uw identiteit in verband kan worden gebracht (zoals statistische informatie bijvoorbeeld over het aantal gebruikers van het online-aanbod) vallen dus niet onder persoonsgegevens.

In principe kunt u het online-aanbod gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken of uw persoonsgegevens af te geven. Wij verzamelen dan slechts algemene informatie over uw bezoek aan ons online-aanbod. Voor veel van de aangeboden diensten worden echter persoonsgegevens verzameld. Deze gegevens verwerken wij dan in principe alleen voor het gebruik van dit online-aanbod, met name voor het verstrekken van de gewenste informatie. Bij het verzamelen van persoonsgegeven moeten alleen die gegevens verplicht worden aangegeven die dwingend noodzakelijk zijn. Daarnaast kan andere informatie mogelijk zijn, die dan echter vrijwillig wordt verstrekt. Wij wijzen u erop of het verplichte of vrijwillige velden betreft. Wij informeren u in de overeenkomstige paragrafen over concrete details.

Geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens vindt in samenhang met het gebruik van het online-aanbod niet plaats.

Verwerking persoonlijke informatie

Uw informatie wordt door ons op extreem beveiligde servers binnen de Europese Unie opgeslagen. Deze zijn door passende technische of organisatorische maatregelen beschermd tegen verlies, vernietiging of verspreiding door onbevoegde personen. Slechts een klein aantal bevoegde personen heeft toegang tot uw gegevens. Deze zijn verantwoordelijke voor de technische, sales of redactionele verzorging van de server. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk.

Uw persoonsgegevens worden versleuteld via het internet verzonden. Voor de gegevensoverdracht maken wij gebruik van een SSL-versleuteling (Secure Socket Layer).

Doorgifte persoonsgegevens aan derden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in principe alleen voor het uitvoeren van de door u gewenste diensten. Indien voor de uitvoering van de dienst een externe derde wordt gebruikt, heeft deze alleen toegang tot de gegevens ten behoeve van de uitvoering van de dienst. Door technische en organisatorische maatregelen waarborgen wij de naleving van richtlijnen inzake gegevensbescherming en verplichten ook onze externe dienstverleners hiertoe.

Bovendien worden de gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, met name niet voor marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven indien u daarvoor zelf toestemming heeft gegeven of indien die op grond van wettelijke bepalingen en/of overheids- resp. juridisch bevel gerechtigd zijn. Hierbij kan het met name gaan om de uitwisseling van informatie met als doel strafvervolging, voorkomen van gevaren of handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Indien wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegeven, geldt art. 6 lid 1 sub 1) AVG als rechtgrond voor de gegevensverwerking.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het vervullen van een overeenkomst of op een overeenkomst lijkende verhouding met u, geldt art. 6 lid 1 sub b) AVG als rechtgrond voor de gegevensverwerking.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een wettelijke verplichting, geldt art. 6 lid 1 sub c) AVG als rechtgrond voor de gegevensverwerking.

Als rechtsgrond voor de gegevensverwerking komt verder art. 6 lid 1 sub f) AVG in aanmerking, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan de eerstgenoemde belangen.

In het kader van deze verklaring gegevensbescherming wijzen wij u altijd op de rechtsgrond waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wissen van gegevens en opslagtermijn

In principe wissen wij uw persoonsgegevens of maken deze niet meer beschikbaar zodra het doel van de opslag vervalt. Het kan echter zijn dat uw gegevens opgeslagen blijven indien hieraan wettelijke voorschriften ten grondslag liggen, bijvoorbeeld wettelijke bewaringstermijnen en documentatieverplichtingen. In dergelijke gevallen wissen wij uw persoonsgegeven, of maken ze niet meer beschikbaar, aan het einde van de betreffende termijnen.

Gebruik van onze online-aanbod

Informatie via uw computer

Elke keer als u ons online-aanbod bezoekt, verzamelen wij onafhankelijk van uw registratie, de volgende informatie via uw computer: het IP-adres van uw computer, de aanvraag van uw browser en het tijdstip van de aanvraag. Bovendien worden in het kader van deze aanvraag de status en de verzonden gegevenshoeveelheid geregistreerd. Wij verzamelen ook product- en versie-informatie van de gebruikte browser en het bedrijfssysteem van uw computer. Daarnaast registreren wij vanaf welke website u op ons online-aanbod bent gekomen. Het IP-adres van uw computer wordt slechts voor de tijdsduur van het gebruik van het online-aanbod opgeslagen en aansluitend gewist of door inkorten geanonimiseerd. Alle andere gegevens worden slechts voor een korte periode opgeslagen.

Wij gebruiken deze gegevens voor de exploitatie van het online-aanbod, met name om fouten op te sporen en te verhelpen, het aantal bezoekers van het online-aanbod vast te stellen en om aanpassingen en verbeteringen uit te voeren. Deze doelen vormen het legitiem belang voor het verwerken van persoonsgegevens in de zin van art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Gebruik van cookies

Voor ons online-aanbod gebruiken wij, zoals vele websites, cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor uitwisseling met het online-aanbod van ons via uw browser opslaan. Een cookie bevat meestal de domeinnaam vanaf waar het cookiebestand wordt verstuurd en informatie over hoe oud het cookie is en een alfanumeriek identificeringsteken.

Cookies stellen ons in staat uw computer bij het volgende bezoek te herkennen en eventuele reeds ingegeven instellingen direct ter beschikking te stellen. Cookies helpen ons om het online-aanbod te verbeteren en u een betere en nog meer op u toegespitste dienst aan te kunnen bieden. Dit is een legitiem belang voor het verwerken van persoonsgegevens in de zin van art. 6 lid 1 sub f) AVG.

De door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessie cookies die na het afsluiten van de browser automatisch worden gewist. In sommige gevallen worden ook cookies gebruikt die langer worden opgeslagen, zodat we de door u ingevoerde instellingen en voorkeuren ook bij uw volgende bezoek aan ons online-aanbod kunnen tonen.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een melding ontvangt zodra een cookie wordt verstuurd. Bovendien kunt u al opgeslagen cookies handmatig wissen via de instellingen van de browser. Houd er rekening mee dat u ons online-aanbod eventueel beperkt of helemaal niet kunt gebruiken als u de opslag van cookies weigert of noodzakelijke cookies wist.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics voor statistische analyses. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenoemde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk wordt. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google evenwel binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere bij het Verdrag over de Europese Economische Ruimte aangesloten staten van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden dienstverleningen aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen. Wij maken u er echter op attent dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen u erop dat op onze website Google Analytics is voorzien van de code 'anonymizeIp()' om de IP-adressen te anonimiseren. Hierbij worden de laatste acht cijfers gewist.

Wij zijn van mening dat op basis van de genomen veiligheidsvoorzieningen (anonimiseren en recht op bezwaar) de gegevensverwerking ter optimalisatie van ons online-aanbod een legitiem belang betreft in de zin van de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Hotjar

Bovendien maken wij gebruik van Hotjar voor statistische analyses. Hotjar is een webanalysedienst van Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, 3155 St Julians STJ, Malta ('Hotjar'). Hotjar maakt gebruik van cookies waardoor een analyse over uw gebruik van de website mogelijk is. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Hotjar in Ierland overgedragen en daar opgeslagen. Bezoekers van de website krijgen een uniek gebruikerskenmerk dat bij een hernieuwd bezoek kan worden toegewezen. IP-adressen van bezoekers worden onderdrukt voor ze worden opgeslagen. De laatste acht cijfers van het IP-adres worden daarbij op 0 gezet zodat het volledige IP-adres niet kan worden geregistreerd. De eerste drie cijfers van het IP-adres worden alleen gebruikt om de geografische positie van de bezoeker te bepalen. In opdracht van de exploitant van deze website zal Hotjar deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden dienstverleningen aan de website-exploitant te leveren.

Indien u niet wilt dat Hotjar uw gegevens verzamelt, kunt u dat hier deactiveren: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Meer informatie vindt u op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy resp. https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment (algemene informatie over Hotjar en gegevensbescherming).

Wij zijn van mening dat op basis van de genomen veiligheidsvoorzieningen (anonimiseren en recht op bezwaar) de gegevensverwerking ter optimalisatie van ons online-aanbod een legitiem belang betreft in de zin van de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Registratie

U kunt zich registreren voor het gebruik van ons online-aanbod. Hiervoor moet u ons in het kader van de registratie de gevraagde informatie geven, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres. Bovendien verzamelen wij de datum en het tijdstip van de registratie en het IP-adres. In het kader van het registratieproces vragen wij uw toestemming voor het gebruik van de gegevens. Het voordeel voor u is dat u deze gegevens niet bij elk gebruik resp. elke bestelling opnieuw hoeft in te voeren en u van onze speciale aanbiedingen uit ons klantenportaal kunt profiteren.

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens voor de registratie is bij toestemming art. 6 lid 1 sub a) AVG. Indien u zich bij ons registreert voor het vervullen of de totstandbrenging van een overeenkomst, gebeurt dat op de rechtsgrond verwerking van gegevens conform art. 6 lid 1 sub b).

De in het kader van de registratie verplichte informatievelden zijn noodzakelijk voor de vervulling of totstandbrenging van de overeenkomst met ons voor bepaalde diensten. U bent echter niet verplicht u te registreren, maar kunt bijvoorbeeld ook een bestelling plaatsen als gast. Daarbij moet u er wel rekening mee houden dat u bij elke bestelling de benodigde gegevens opnieuw moet invoeren.

Door registratie wordt voor u een klantenaccount aangemaakt. Wij slaan de gegevens in het klantenaccount voor de duur van de actieve klantenrelatie op. Indien er gedurende drie jaar geen activiteiten meer worden vaststellen, wordt de status van de klantenrelatie op inactief gezet. U kunt op elk moment wissing van uw klantenaccount eisen.

Afwikkeling bestelling

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uit de bestelling alleen binnen ons bedrijf en verbonden ondernemingen, evenals met ondernemingen die in het kader van de afwikkeling van de bestelling zijn aangetrokken.

Opslag en doorgifte bij bestellingen

Voor de afwikkeling van de bestelling werken wij met verschillende bedrijven samen die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de betaling en de logistiek. Wij zorgen ervoor dat ook onze partners de bepalingen omtrent gegevensbescherming naleven. Wij geven uw adresgegevens (naam en adres) door aan de betreffende transporteur die de door u bestelde producten levert. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 sub b) AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het vervullen van de overeenkomst met u.

Wij slaan de gegevens zolang op als noodzakelijk is voor het vervullen van de overeenkomst. Daarnaast slaan wij deze gegevens conform de voorgeschreven termijnen op voor het vervullen onze postcontractuele verplichtingen en op basis van handels- en belastingtechnische bewaartermijnen. Normaal gesproken bedraagt deze bewaartermijn 10 jaar na het einde van het betreffende kalenderjaar.

Betalingsafhandeling bij bestellingen, PayPal en Sofort-betalingen

Afhankelijk van de gekozen betaalwijze kan de afwikkeling van de betaling voor de bestelling ook door via ons ingeschakelde dienstverleners plaatsvinden.

Bij betaling met creditcard worden de hiervoor benodigde gegevens zoals naam, adres en koopgegevens doorgegeven aan de betreffende creditcardonderneming.

Bij betaling met PayPal wordt u via een link naar de website van PayPal doorgestuurd. Hierbij worden uw persoonsgegevens verwerkt. En wel: uw naam, uw adres, uw e-mailadres, eventueel uw telefoonnummer en uw account- of creditcardgegevens. Lees hiervoor de algemene voorwaarden, gebruikersvoorwaarden en beginselen inzake gegevensbescherming van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, op de website www.paypal.com.

Bij betalingen via Sofort-betaling wordt u via een link naar de website van Sofort geleid, een dienst van Sofort GmbH, die tot de Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46111 34 Stockholm, Zweden behoort. Hierbij worden uw persoonsgegevens verwerkt. En wel: uw naam, uw adres, uw e-mailadres, eventueel uw telefoonnummer en uw account- of creditcardgegevens. Lees hiervoor de algemene voorwaarden, gebruikersvoorwaarden en beginselen inzake gegevensbescherming van Klarna, te vinden op https://www.klarna.com.

Rechtsgrond voor de betalingsafhandeling is art. 6 lid 1 sub b) AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het vervullen van de overeenkomst met u, waarbij de betaalmethode door u vrij gekozen kan worden.

Wij slaan de gegevens zolang op als noodzakelijk is voor het vervullen van de overeenkomst. Daarnaast slaan wij deze gegevens conform de voorgeschreven termijnen op voor het vervullen onze postcontractuele verplichtingen en op basis van handels- en belastingtechnische bewaartermijnen. Normaal gesproken bedraagt deze bewaartermijn 10 jaar na het einde van het betreffende kalenderjaar.

Communicatie met ons

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, onder andere via het contactformulier op onze website. Bovendien informeren wij u graag per e-mail via onze Newsletter.

Contactformulier

Indien u gebruik maakt van het contactformulier in ons online-aanbod, verzamelen wij de persoonsgegevens die u in het contactformulier invoert, met name uw naam en e-mailadres. Bovendien slaan wij het IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van de aanvraag. Wij verwerken de via het contactformulier verzonden gegevens uitsluitend om uw aanvraag of verzoek te kunnen beantwoorden.

U kunt zelf bepalen welke informatie u ons via het contactformulier stuurt. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a) AVG.

Na de afhandeling van de aangelegenheid slaan wij de gegevens nog op voor het geval er nog vragen komen. U kunt altijd wissing van de gegevens verlangen, zo niet dan wissen wij na volledige afhandeling van de aangelegenheid de gegevens, wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Newsletter

Bij aanmelding voor onze Newsletter wordt uw e-mailadres gebruikt voor eigen marketingdoeleinden tot u zich afmeld. Bovendien ontvangt u regelmatig informatie via e-mail over actuele thema’s en speciale gelegenheden, bijvoorbeeld speciale acties. Deze e-mails kunnen, gebaseerd op onze informatie over u, gepersonaliseerd en geïndividualiseerd zijn.

Voor de aanmelding voor onze Newsletter maken wij gebruik van het zogenaamde double-opt-in-proces, tenzij u uw toestemming schriftelijk heeft gegeven. Dat houdt in dat wij u pas een Newsletter sturen per e-mail nadat u vooraf uitdrukkelijk heeft bevestigd dat wij u de Newsletter moeten sturen. Wij sturen u dan een melding per e-mail en vragen u de link in deze mail aan te klikken en te bevestigen dat u de Newsletter wilt ontvangen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a) AVG als u zich uitdrukkelijk voor de Newsletter hebt aangemeld. In het kader van de wettelijke bepalingen kan het ook zijn dat u zonder uitdrukkelijke toestemming onze Newsletter ontvangen omdat u bij ons goederen of diensten hebt besteld en wij in deze context uw e-mailadres hebben gekregen en u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de ontvangst van de Newsletter. In dit geval geldt als rechtsgrond ons legitiem belang voor het verzenden van directmarketing conform art. 6 lid 1 sub f) AVG.

Mocht u echter geen Newsletter van ons meer willen ontvangen, kunt u te allen tijden bezwaar maken tegen uw eerder gegeven toestemming met gevolgen voor de toekomst, resp. bezwaar maken tegen verdere ontvangst van de nieuwsletter, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de verzendingskosten volgens basistarief. Gebruik hiervoor de in elke Newsletter vermelde link om af te melden of stuur een melding aan ons of de verwerkingsverantwoordelijke.

Social media

In ons online-aanbod staan links naar het sociale netwerk Facebook, de carrièresites Xing en LinkedIn, evenals het videoportal YouTube. U herkent de links aan het logo van de aanbieder.

Door op deze links te klikken wordt de betreffende socialemediawebsite geopend waarop deze verklaring gegevensbescherming niet van toepassing is. Details over de daar geldende bepalingen leest u op de betreffende verklaring gegevensbescherming van de afzonderlijke aanbieders. Deze vindt u op:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Xing: https://www.xing.com/privacy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Door het oproepen van de betreffende link worden geen persoonsgegevens verzonden naar de betreffende aanbieder. Indien u een verlinkte website oproept, is dit gelijktijdig de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens door de betreffende aanbieder.

Uw rechten en contact

Het is voor ons zeer belangrijk de verwerking van uw persoonsgegevens zo transparant mogelijk te maken en u ook over uw rechten te informeren. Indien u meer informatie wenst of gebruik wilt maken van de rechten die u toestaan, kunt u zich te allen tijde bij ons melden zodat wij werk kunnen maken van uw wensen.

Rechten betrokkenen

Uw rechten voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens zijn zeer uitgebreid. Om te beginnen hebt u een uitgebreid recht op informatie en kunt u eventueel rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens verlangen. U kunt een inperking van de verwerking verlangen en u hebt het recht op bezwaar. Daarnaast staat u nog het recht op gegevensoverdraagbaarheid toe over de door ons van u verzonden gegevens.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen en/of meer informatie hierover wenst, neem dan contact op met onze klantenservice. U kunt zich ook wenden tot onze functionaris gegevensverwerking.

Intrekken van de toestemming en recht van bezwaar

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Door het intrekken van de toestemming blijft de rechtmatigheid van de verwerking door gegeven toestemming tot aan het tijdstip van intrekken onverlet. Contactpersonen hiervoor zijn eveneens onze klantenservice en onze functionaris gegevensbescherming.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet op toestemming berust maar op basis van een andere rechtsgrond heeft plaatsgevonden, kunt u bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Uw bezwaar leidt tot een toetsing en eventueel het beëindigen van de gegevensverwerking. U wordt geïnformeerd over het resultaat van de toetsing en ontvangt, in zoverre de gegevensverwerking moet blijven bestaan, meer informatie van ons waarom deze gegevensverwerking is toegestaan.

Functionaris gegevensverwerking en contact

Wij hebben een externe functionaris gegevensverwerking aangesteld die ons ondersteunt bij kwesties betreffende gegevensbescherming. U kunt zich rechtstreeks tot deze functionaris wenden. Voor vragen met betrekking tot onze omgang met persoonsgegeven of meer informatie over kwesties betreffende gegevensbescherming staat onze functionaris gegevensbescherming en zijn team graag ter beschikking:

Michael Herzig, pco GmbH & Co. KG, 49090 Osnabrück, Duitsland

Indien u onze functionaris gegevensbescherming persoonlijk een e-mail wilt sturen, kunt u hem bereiken via: datenschutz(at)hesse-lignal.de.

Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met deze verklaring gegevensbescherming of de van toepassing zijnde bepalingen omtrent gegevensbescherming, hebt u het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt dan uw beklag doen bij onze functionaris gegevensbescherming. De functionaris gegevensbescherming zal de kwestie dan onderzoeken en u over het resultaat van het onderzoek in kennis stellen.

Meer informatie en veranderingen

Links naar andere websites

Ons online-aanbod kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn normaal gesproken duidelijk gekenmerkt. Wij hebben er geen invloed op in hoeverre de verlinkte websites de geldende bepalingen omtrent gegevensbescherming naleven. Vandaar dat wij u aanraden ook de verklaring gegevensbescherming van de betreffende website te lezen.

Veranderingen aan deze verklaring gegevensbescherming

De stand van deze verklaring gegevensbescherming valt op te maken uit de datum die hieronder staat vermeld. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring gegevensbescherming op elk moment met werking voor de toekomst aan te passen. Veranderingen vinden met name plaats bij technische aanpassingen aan het online-aanbod of bij veranderingen aan de bepalingen omtrent gegevensbescherming. De op dat moment geldende versie van de verklaring gegevensbescherming is op elk moment in te zien via het online-aanbod. Wij raden u aan deze verklaring gegevensbescherming regelmatig te controleren op veranderingen.

Stand deze verklaring gegevensbescherming: januari 2019

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatief voor browser-add-on of voor browsers op mobiele apparaten. Klik op deze link om registratie door Google Analytics op deze website voortaan uit te zetten (de opt-out functie werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Hierbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat gezet. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.