Verklarende woordenlijst

Instructies

De eis dat de werkgever zijn medewerkers instrueert is in veel voorschriften van de Duitse overheid en bedrijfsverenigingen vastgelegd. Zo komt deze wettelijke eis voor in de Duitse Arbowet (Arbeitsschutzgesetz), de wet op kinderarbeid (Jugendarbeitsschutzgesetz), de verordening inzake gevaarlijke stoffen (Gefahrstoffverordnung) en de verordeningen inzake verkoopruimten (Verkaufsstättenverordnungen) van de afzonderlijke deelstaten. Ook in § 4, lid 1 BGV A1 (verordening van de bedrijfsvereniging) wordt deze eis omschreven: De werkgever is verplicht om de werknemers (verzekerden) te instrueren over de gevaren die hun werkzaamheden met zich meebrengen en over de maatregelen om deze gevaren te voorkomen. Dit dient te gebeuren voordat zij in dienst treden en vervolgens op gezette tijden maar ten minste jaarlijks. Wanneer en hoe vaak deze instructies moeten plaatsvinden is in § 12, lid 1 van de Duitse Arbowet (Arbeitsschutzgesetz) als volgt geregeld: De instructies moeten plaatsvinden bij de indiensttreding, bij wijzigingen van de werktaken, bij de introductie van nieuwe arbeidsmiddelen of een nieuwe technologie en voor aanvang van de werkzaamheden van de medewerkers. De instructies moeten worden aangepast aan de ontwikkeling van de gevaren en indien nodig regelmatig worden herhaald. Hoe lang de tussenpozen zijn waarop wordt gedoeld met "regelmatige herhaling", is weer vastgelegd in § 4 BGV A 1 (ten minste een jaar).

Back