Verklarende woordenlijst

ADR

Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route (Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg).

Back