Verklarende woordenlijst

Emissiewaarde

Volgens de definitie van de technische instructie lucht is dit de luchtverontreiniging die door een installatie wordt uitgestoten. Emissiewaarden hebben als massa van de uitgestoten stoffen betrekking op het volume als massaconcentratie (g/m3 of mg/m3) of de tijd als massastroom (kg/h, g/h of mg/h). Ze kunnen ook worden aangeduid als massaverhouding tussen de uitgestoten stoffen en de gegenereerde of verwerkte producten (kg/t of g/t)

Back