Algemene voorwaarden

I. Ontvangt u uw goederen rechtstreeks van Hesse GmbH & Co. KG uit Duitsland (D-59075 Hamm)?

Hier vindt u onze leverings- en betalingsvoorwaarden (LBV) voor het zakelijke rechtsverkeer

Preambule

Als fabrikant van chemische producten doen wij er alles aan om door middel van kwaliteitsbewaking te garanderen dat onze producten constant van de hoogst mogelijke kwaliteit zijn. Zelfs als aan de strengste controles wordt voldaan, kunnen chemische producten, mede afhankelijk van de gevoeligheid van de betrokken personen, onvermijdelijk zowel positieve of negatieve effecten hebben, zoals tijdelijke geurbelasting, evenals effecten op het milieu.

1. Toepassingsgebied

1.1 We sluiten uitsluitend overeenkomsten af onder onze op dat moment geldende LBV. Onze LBV gelden niet voor consumenten . Zodra onze LBV eenmaal door de klant zijn ontvangen, gelden ze voor alle volgende transacties van het lopende handelsverkeer. Herzieningen zijn van toepassing met ingang van onze schriftelijke kennisgeving.

1.2 Strijdige, afwijkende of eenzijdige handelsvoorwaarden van de klant zijn voor ons niet bindend, ook niet als we deze niet uitdrukkelijk afwijzen of als we desondanks zonder voorbehoud diensten leveren of aanvaarden, tenzij we deze handelsvoorwaarden in een individueel geval uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Afsluiting van de overeenkomst

2.1 Als de klant ons een offerte doet, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de klant onze orderbevestiging heeft ontvangen of, indien er geen orderbevestiging volgt, uiterlijk nadat de klant onze factuur of levering heeft ontvangen, als de klant deze eerder ontvangt dan de orderbevestiging. Op schriftelijk verzoek volgt er een schriftelijke orderbevestiging. Onze orderbevestiging respectievelijk factuur is bepalend voor de omvang van de inhoud van de overeenkomst.

2.2 De klant is gebonden aan zijn offerte tot vier weken nadat deze door ons is ontvangen.

2.3 Als de orderplaatsing van de klant is voorafgegaan aan onze offerte, dan komt de overeenkomst tot stand door de orderplaatsing. Als de orderplaatsing van de klant afwijkt van onze offerte, dan komt de overeenkomst pas tot stand door onze orderbevestiging. Als onze offerte „vrijblijvend“ was, dan kunnen we deze tot aan de orderplaatsing naar wens herroepen. De orderplaatsing van de klant dient op ons verzoek schriftelijk te geschieden.

3. Prijzen, betalingen

3.1 Onze prijzen zijn af fabriek of af magazijn en kosten voor verpakking, vracht, porto, waarde- en transportverzekering zijn niet inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. De omzetbelasting is niet bij de prijzen inbegrepen en moet nog worden verrekend. In geval van overeengekomen leveringen in het buitenland betaalt de klant de invoerrechten. Kortingen of bonussen worden uitsluitend verleend in geval van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

3.2 Wanneer er tussen transactie en levering buiten onze verantwoordelijkheid kostenstijgingen, in het bijzonder voor lonen, grondstof of vracht, optreden van meer dan 3 % van de overeengekomen prijs, dan kunnen we de overeengekomen prijs overeenkomstig de invloed van de bepalende kostenfactoren evenredig aanpassen zonder winstopslag, voor zover de klant de goederen verkoopt op de commerciële markt.

3.3 Onze vorderingen zijn verschuldigd zodra onze kennisgeving is ontvangen dat de goederen zijn klaargezet om te worden afgehaald of, in geval van overeengekomen aflevering, zodra de goederen bij de klant zijn afgeleverd, tenzij er schriftelijk een latere betalingstermijn is overeengekomen.

3.4 Betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening in EURO te geschieden door storting of overmaking op onze rekening bij een door ons aangewezen bankinstelling. Door ons verleende betalings- en kortingstermijnen lopen vanaf de factuurdatum. Overeengekomen kortingen zijn uitsluitend ontvankelijk indien de klant niet in gebreke is met andere vorderingen die voortvloeien uit onze zakelijke relatie. Bepalend voor een tijdige betaling is het tijdstip waarop de bank van de klant de betalingsopdracht ontvangt bij voldoende saldo op de rekening.

3.5 Wij behouden ons het recht voor om betalingen te gebruiken voor de aflossing van de oudste achterstallige rekeningen, inclusief opgelopen rente en kosten, en wel in de volgorde: kosten, rente, hoofdvordering.

3.6 Indien de klant niet uiterlijk twee dagen na onze kennisgeving dat de goederen zijn klaargezet om te worden afgehaald of, in geval van speciaal overeengekomen aflevering, uiterlijk twee dagen nadat de goederen zijn afgeleverd overgaat tot betaling, dan is hij in gebreke, tenzij hij eerder al onze factuur ontvangt of een overeengekomen betalingstermijn al eerder is verstreken. In deze gevallen is de klant reeds in gebreke indien hij niet uiterlijk één dag na ontvangst van de factuur of binnen de betalingstermijn overgaat tot betaling. Wanneer de klant in gebreke is met betalen, rekenen wij in het handelsverkeer vanaf de vervaldag (paragraaf 3.3) aanvankelijk 5 % vervalrente per jaar en vanaf betalingsachterstand achterstalligheidsrente van 8 % per jaar bovenop de op dat moment geldende basisrentevoet.

3.7 Toegestane betalingstermijnen vervallen wanneer wij een aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie van de klant signaleren of wanneer de klant onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt over zijn kredietwaardigheid. In deze gevallen worden openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar, voor zover de klant niet het recht heeft om prestaties te weigeren. Verder hebben wij het recht om openstaande leveringen uitsluitend tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling uit te voeren. Als de klant dit weigert dan kunnen wij, voor zover we onze prestatie nog niet hebben geleverd, de overeenkomst opzeggen zonder dat de klant hieraan rechten kan ontlenen.

3.8 Wissels en cheques worden uitsluitend geaccepteerd op basis van een speciale overeenkomst en onder voorbehoud van betaling. Wissels moeten discontabel zijn. Wissel- en discontokosten zijn voor rekening van de klant. Deze worden berekend vanaf de vervaldag van de factuur en zijn onmiddellijk opeisbaar. De looptijd van de wissel mag niet langer zijn dan negentig dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.

3.9 De klant mag onze vorderingen uitsluitend verrekenen wanneer zijn tegenvordering onbetwist en rechtsgeldig vastgesteld is of door ons schriftelijk is erkend. De klant mag zijn retentierecht uitsluitend uitoefenen wanneer wij op basis van dezelfde overeenkomst, waaruit de klant zijn retentierecht afleidt, een verplichting wezenlijk hebben geschonden en ondanks schriftelijke aanmaning van de klant geen gepaste zekerheidstelling hebben aangeboden. Hetzelfde geldt voor het opwerpen van excepties.

4. Levering / Prijs- en prestatierisico

4.1 Levering en verzending zijn af fabriek en, ook bij een franco levering, voor risico van de klant. Na overdracht van het risico zijn wij niet aansprakelijk voor verlies, vernietiging of beschadiging. Meerkosten als gevolg van speciale verzendwensen zijn voor rekening van de klant.

4.2 Deelleveringen van redelijke omvang zijn toegestaan. Wij zijn verplicht goederen van standaardkwaliteit te leveren, met inachtneming van in de handel gebruikelijke toleranties met betrekking tot aard, hoeveelheid, kwaliteit en verpakking. In geval van speciale fabricage kunnen meer- of minderleveringen tot 10 % van de overeengekomen hoeveelheid niet worden afgewezen.

4.3 Retourverpakkingen blijven ons onvervreemdbaar eigendom. Ze moeten uiterlijk zestig dagen na levering volledig leeg, onbeschadigd en franco worden teruggezonden. Indien dit niet gebeurt dan kunnen wij de dagprijs van nieuwe verpakkingen van dezelfde uitvoering aan de klant in rekening brengen of huurkosten eisen. Retourverpakkingen mogen niet voor een ander doel dan voor het transport van de geleverde goederen, bijvoorbeeld voor opslag van andere producten, worden gebruikt. Opschriften mogen niet worden verwijderd. Wegwerpverpakkingen worden niet retour genomen. Wij stellen de klant een derde partij voor, die de verpakkingen volgens de regelgeving inzake verpakkingen recyclet.

5. Levertijd

Voor vaste levertermijnen is een schriftelijke bevestiging van ons vereist. In geval van een vertraagde levering als gevolg van arbeidsconflicten of onvoorziene uitzonderlijke omstandigheden zoals overheidsmaatregelen, verkeersopstoppingen enzovoort, vrijwaren wij ons voor de duur van de belemmeringen of in geval van onmogelijkheid volledig van onze leveringsverplichting, voor zover wij niet verantwoordelijk zijn voor de belemmeringen. Er moet ons een respijttermijn van ten minste vier weken worden verleend.

6. Retourzendingen

Retourzendingen worden uitsluitend na een schriftelijke kennisgeving en onze voorafgaande acceptatiebevestiging aanvaard. Kosten en risico van de retourzendingen zijn voor de klant, tenzij de geretourneerde goederen gebreken vertonen.

7. Niet-bindende gebruiksaanwijzingen / Eigendomsrechten van derden

7.1 Productbeschrijvingen, gebruiksaanwijzingen en technisch gebruiksadvies, mondeling, schriftelijk of door middel van proeven, zijn uitsluitend algemene, vrijblijvende aanwijzingen. Vanwege de grote verscheidenheid aan toepassingsdoeleinden van de producten en speciale omstandigheden, moet de klant elke levering controleren op geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden. Dit geldt ook wanneer het product algemeen wordt aanbevolen voor één bepaald doel. Het toepassen, gebruiken en verwerken van de producten vindt plaats buiten onze controlemogelijkheden en valt daarom uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant.

7.2 Wij bieden geen garantie op de met de geleverde goederen vervaardigde oppervlakken, omdat we geen invloed hebben op de juiste verwerking. Als er verdunningen, verharders, lakken of andere componenten worden bijgemengd die niet door ons zijn aanbevolen, dan voldoen de producten niet meer aan onze productbeschrijving.

7.3 De klant is als enige verantwoordelijk om eventuele eigendomsrechten van derden, zoals gebruiksoctrooien, te respecteren en wettelijke voorschriften na te leven bij de verwerking van de producten.

8. Niet-contractconforme goederen

8.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer onze producten worden gemengd met producten van externe leveranciers. Hetzelfde geldt wanneer de totale opbouw van een oppervlak niet uitsluitend met onze producten wordt uitgevoerd. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid bij onjuiste opslag of voor reclameboodschappen van derden.

8.2 Als het geleverde product een gebrek vertoont, dan heeft de klant alleen het recht om reparatie van het product te eisen. Een nalevering is uitgesloten omdat dit regelmatig zou leiden tot onevenredige kosten en omdat de klant door de uitsluiting van de nalevering geen grote nadelen ondervindt. Wij hebben echter wel de keuze om een foutloos product na te leveren.

8.3 Als de reparatie of vervanging van een gebrekkig product niet lukt of niet binnen een door ons gestelde, redelijke termijn plaatsvindt, dan kan de klant de overeenkomst opzeggen of de aankoopprijs verlagen. Een schadevergoeding kan uitsluitend worden geëist overeenkomstig de voorwaarden vermeld in paragraaf 9.

8.4 Indien de klant, nadat hij heeft gereclameerd over een gebrek en de door ons gestelde termijn voor reparatie of vervanging is verstreken, niet te kennen geeft op welke rechten hij volgens paragraaf 8.2 en 8.3 aanspraak maakt, dan kunnen wij de klant hiervoor schriftelijk een declaratietermijn van drie weken opleggen. Na het vruchteloos verstrijken van deze termijn gaat de beslissingsbevoegdheid over op ons.

8.5 De onderzoeks- en reclamatieplicht conform § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch - HGB) geldt met dien verstande dat de klant zichtbare gebreken binnen een week na levering van de producten moet reclameren, waarbij tijdige verzending van de schriftelijke reclamatie volstaat voor inachtneming van de termijn.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien gekochte goederen verwijtbaar niet worden afgenomen, dan kunnen wij een schadevergoeding voor het niet afnemen van de goederen van 20% van de aankoopprijs eisen. Het indienen van een verdere vordering tot schadevergoeding blijft voorbehouden. Het is de klant toegestaan om een geringere schade te bewijzen.

9.2 Vorderingen tot schadevergoeding van de klant, ongeacht de rechtsgrond, alsmede vorderingen tot vergoeding van nodeloos gemaakte kosten zijn uitgesloten, tenzij de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim of door een geringe nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen. In het laatste geval is de aansprakelijkheid beperkt tot typische, voorzienbare schade.

9.3 De hierboven genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor persoonlijk letsel, dat wil zeggen voor het verlies van leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, in geval van aansprakelijkheid op grond van de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) of voor zover we een uitzonderlijke garantie hebben verleend.

10. Verjaring

10.1 Contractuele vorderingen tot schadevergoeding en vorderingen tot vergoeding van nodeloos gemaakte kosten van de klant verjaren na twee jaar.

10.2 Anders dan in paragraaf 10.1 verjaren contractuele vorderingen tot schadevergoeding en vorderingen tot vergoeding van nodeloos gemaakte kosten van de klant, die gebaseerd zijn op een gebrekkig product en het recht op reparatie conform paragraaf 8.2, zin 1, na een jaar. Verhaalsaanspraken volgens § 478 (en verder) van het Duits Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) blijven onverlet.

10.3 Paragraaf 10.1 en 10.2, zin 1 zijn niet van toepassing in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of schending van essentiële contractuele verplichtingen, evenals de in paragraaf 9.3 genoemde gevallen. Hier zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

10.4 Onze betalings- en rentevorderingen verjaren na vijf jaar.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat is voldaan aan alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant, met inbegrip van nevenvorderingen, aanspraken op schadevergoeding en inning van cheques en wissels. Dit eigendomsvoorbehoud blijft ook van kracht indien slechts enkele vorderingen van ons via een lopende rekening worden ontvangen en het saldo vereffend en geaccepteerd is.

11.2 De klant is verplicht om onze onder voorbehoud van eigendomsrecht geleverde goederen (hierna te noemen 'Voorbehouden goederen') voor ons zorgvuldig te bewaren, op eigen kosten in stand te houden, te repareren en als een zorgvuldige handelaar te verzekeren tegen verlies en beschadiging. De klant staat zijn vorderingen uit de verzekeringscontracten hierdoor bij voorbaat aan ons af. Wij aanvaarden dit afstaan.

11.3 De klant heeft het recht om binnen het gewone handelsverkeer te beschikken over de Voorbehouden goederen, zolang hij zijn verplichtingen uit de handelsbetrekking met ons tijdig nakomt. Dit geldt niet wanneer en voor zover tussen de klant en zijn afnemers een afstandsverbod is overeengekomen met betrekking tot de vordering op de koopprijs. De klant is niet gerechtigd tot belening, eigendomsoverdracht of andere belasting van Voorbehouden goederen. Hij is verplicht om onze rechten bij het doorverkopen van de Voorbehouden goederen ten bedrage van onze vordering op de koopprijs te garanderen. Dit kan gebeuren doordat de klant de eigendomsoverdracht bij het doorverkopen afhankelijk maakt van de volledige betaling van de goederen door zijn afnemer.

11.4 Indien onze Voorbehouden goederen door de klant worden verkocht, dan staat de klant nu reeds alle uit de doorverkoop resulterende vorderingen, inclusief schadevergoedingen van derden ten bedrage van de factuurwaarde van de Voorbehouden goederen met alle zekerheids- en nevenrechten inclusief wissels en cheques aan ons af. Wij aanvaarden dit afstaan. Indien de Voorbehouden goederen met andere goederen tegen een totaalprijs worden verkocht, dan beperkt de afstand zich tot het evenredige bedrag van de factuur van de klant voor onze meeverkochte, Voorbehouden goederen. Als er goederen worden verkocht, waaraan wij volgens artikel 11.6 mede-eigendomsrecht hebben verworven, dan beperkt de afstand zich tot het deel van de vordering dat overeenstemt met ons mede-eigendomsaandeel.

11.5 Bij betalingsverzuim of andere niet-onaanzienlijke verzakingen van een plicht en een wezenlijke verslechtering van de financiële situatie van de klant is hij behoudens § 107 lid 2 InsO (Duitse Insolventieverordening) verplicht tot teruggave van de Voorbehouden goederen. Deze verplichting is onafhankelijk van een opzegging of het verlenen van uitstel. De klant geeft ons nu reeds toestemming om zijn bedrijfsgebouwen te betreden voor het afhalen van goederen. Wij hebben het recht om de teruggenomen goederen in het gewone handelsverkeer door te verkopen en onze kosten met de opbrengst te verrekenen. De terugname van de Voorbehouden goederen gebeurt slechts zekerheidshalve, een opzegging van het contract vindt uitsluitend plaats na een uitdrukkelijke, schriftelijke verklaring. Als wij het contract opzeggen, dan kunnen wij voor de duur van de beschikbaarstelling van de goederen een vergoeding eisen overeenkomstig § 503 lid 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Verder hebben wij het recht om bij betalingsverzuim of een wezenlijke verslechtering van de financiële situatie van de klant, aan de afnemers van de klant in zijn naam de afstand aan ons van de vorderingen uit de doorverkoop te melden en de vorderingen te innen.

11.6 De klant verwerkt de Voorbehouden goederen alleen voor ons, zonder op grond hiervan aanspraken tegen ons te kunnen verwerven. Het nieuwe product wordt ons eigendom. Bij verwerking, vermenging of verbinding van de Voorbehouden goederen met goederen, die eigendom zijn van derden, verwerven wij mede-eigendomsrecht op het nieuwe product in verhouding van de factuurwaarde van onze Voorbehouden goederen tot de factuurwaarde van de andere goederen. Indien de verbinding of vermenging plaatsvindt met een hoofdzaak van de klant, dan staat deze nu reeds zijn eigendomsrechten op het nieuwe product aan ons af.

11.7 Over executiemaatregelen van derden in de Voorbehouden goederen of in de door ons afgestane vorderingen of andere zekerheden moet de klant ons onmiddellijk informeren met opgave van de noodzakelijke documenten voor een interventie; dit geldt ook voor nadelen van andere aard.

11.8 Wij verplichten ons ertoe om de zekerheden waarop wij volgens de bovenstaande bepalingen recht hebben op verzoek van de klant in zoverre vrij te geven, wanneer de factuurwaarde van de tot zekerheid overgedragen goederen onze te verzekeren vorderingen met meer dan 20 % overstijgt. De keuze van de vrij te geven Voorbehouden goederen ligt bij ons.

11.9 De afspraken met betrekking tot het eigensdomsvoorbehoud blijven van kracht, totdat de klant al onze vorderingen heeft betaald. Als de klant de vordering opneemt in een rekening-courantverhouding met zijn afnemer, dan staat hij nu reeds de ten gunste van hem ontstane saldovordering uit de rekening-courant aan ons af. Ook na de afstand heeft de klant het recht om deze vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft onverminderd geldig, waarbij is bepaald dat wij de vordering niet zelf mogen innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen correct nakomt. De klant verplicht zicht ertoe om alle noodzakelijke gegevens en documenten door te geven die noodzakelijk zijn voor de inning van de afgestane vorderingen.

11.10 Indien het voorbehoud van eigendomsrecht volgens het buitenlandse recht van het land, waarin het geleverde product zich bevindt, niet geldig zou zijn, dan moet de klant op ons verzoek een gelijkwaardige zekerheid verschaffen. Als hij niet aan deze eis voldoet, dan kunnen wij de onmiddellijke betaling van alle openstaande facturen eisen.

12. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

12.1 De plaats van uitvoering is onze maatschappelijke zetel in Hamm. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit handelstransacties met in het handelsregister ingeschreven zakenlieden en rechtspersonen van publiek recht is voor beide partijen de maatschappelijke zetel van ons hoofdkantoor in 59075 Hamm. Zie § 38. Zivilprozessordnung (ZPO) van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit geldt ook voor processen met betrekking tot wissels en cheques. Wij kunnen onze aanspraken ook bij de algemene bevoegde rechtbank van de klant geldend maken.

12.2 Het Duitse recht is van toepassing. Het verdrag van de Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag - CISG) is uitgesloten.

13. Slotbepaling

Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden of van de leveringstransactie geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen of overige delen van dergelijke clausules onverminderd geldig.

II. Ontvangt u uw goederen van Hesse Benelux NV uit België (B-9810 Nazareth)?

Hier vindt u onze leverings- en betalingsvoorwaarden (LBV) voor het zakelijke rechtsverkeer

Artikel 1 : Algemeen

1.1 Behoudens in geval hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle verkopen die door HESSE BENELUX NV worden gesloten.
1.2 Tenzij wanneer dit formeel door HESSE BENELUX NV werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de afnemer, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door HESSE BENELUX NV.
1.3 De afnemer verklaart voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.

Artikel 2 : Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De offertes, opgesteld door HESSE BENELUX NV, zijn steeds vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door de bestelling van de producten door de koper. Een schriftelijke onderbevestiging door HESSE BENELUX NV gebeurt slechts op uitdrukkelijke vraag van de afnemer. Indien de koper de bestelling niet schriftelijk plaatst, wordt de overeenkomst geacht afgesloten te zijn op het ogenblik dat HESSE BENELUX NV de levering en/of - transportdocumenten opstelt.
2.3 Bestellingen kunnen slechts worden herroepen mits de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HESSE BENELUX NV die zich de mogelijkheid voorbehoudt haar toestemming hiertoe te weigeren.
2.4 In geval van deze herroeping van een bestelling is de afnemer in elk geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de verschuldigde prijs, onverminderd het recht vergoeding te vorderen voor de door HESSE BENELUX NV daadwerkelijk geleden schade.
2.5 Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op de plaats van de maatschappelijke zetel van HESSE BENELUX NV te 9810 Nazareth, Venecoweg 6.
2.6 Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door HESSE BENELUX NV te worden aanvaard.

Artikel 3 : Prijzen

De prijzen zoals vermeld in de door HESSE BENELUX NV opgestelde offertes zijn gebaseerd op de lonen, lasten en materiaalprijzen zoals deze van kracht zijn ten tijde van de op de offerte vermelde datum. Deze prijzen zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, exclusief de kosten verbonden aan verpakking, transport, porto, waardeverzekering en BTW. Elke verhoging van de parameters kan een evenredige verhoging van de in de offerte of in het contract vastgestelde prijzen met zich brengen.

Artikel 4 : Levering

4.1 HESSE BENELUX NV voldoet, behoudens andersluidend beding, aan haar leveringsverplichting wanneer de bestelde goederen ter beschikking van de afnemer worden gesteld op het afgesproken afleveradres.
4.2 In geval HESSE BENELUX NV zich bijkomend verbindt het vervoer van de bestelde goederen te verzorgen naar een door partijen overeengekomen plaats, gebeurt het vervoer op risico en voor rekening van de afnemer. Het risico gaat bij het laden over op de afnemer.
4.3 Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan.
4.4 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden HESSE BENELUX NV slechts in die mate dat zij dient te pogen deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen.
4.5 Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout in hoofde van HESSE BENELUX NV, in geen geval enig recht op weigering of annulering van de bestelling noch op schadevergoeding ontstaan. Vertraging bij de levering te wijten aan sociale acties of onvoorzienbare gebeurtenissen bevrijden HESSE BENELUX NV voor de duur van de uitwerking hiervan van haar verplichtingen. In geval van onmogelijkheid dient HESSE BENELUX NV niet te leveren.
4.6 De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de overeenkomst.
4.7 38 euro transportkosten worden aangerekend voor bestellingen onder de 175 euro.

Artikel 5 : Betaling

5.1 De facturen zijn, behoudens andersluidend schriftelijk beding, onmiddellijk en contant betaalbaar op de in art. 2.5 vermelde maatschappelijke zetel.
5.2 In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum.
5.3 Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR.
5.4 Ingeval een factuur op haar vervaldag niet is betaald, worden alle nog verschuldigde facturen op naam van dezelfde afnemer van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
5.5 Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing.
5.6 De betaling middels wissel wordt slechts na een bijzondere overeenkomst en onder de voorwaarde van verdisconteerbaarheid aangenomen. De discontokosten worden vanaf factuurdatum aangerekend. Een garantie voor het juist indienen van de wissel en voor het protesteren van de wissel is uitgesloten. De looptijd van de wissel mag niet meer dan 90 dagen bedragen.
5.7 De eventuele kosten bij de acceptatie van wissels of inlossing van cheques of wissels vallen ten laste van de afnemer.
5.8 De afnemer is niet gerechtigd enige betaling in te houden tenzij mits schriftelijke toestemming van HESSE BENELUX NV of krachtens een in kracht van gewijsde getreden vonnis.
5.9 Noch klachten met betrekking tot de levering, de kwaliteit, de kwantiteit of de conformiteit van de goederen, noch enige andere klacht schorsen de betalingsverplichting.
5.10 Behoudens andersluidende overeenkomst zal geen enkel kredietnota worden uitbetaald dan na vereffening van alle facturen door HESSE BENELUX NV op naam van dezelfde afnemer opgemaakt.
5.11 Instellingskosten: € 45. Portkosten: € 38

Artikel 6 : Garantie

6.1 HESSE BENELUX NV levert de producten overeenkomstig de productbeschrijving. De garantieperiode bedraagt maximaal 6 maanden vanaf de terbeschikkingstelling of de levering van het product. Bij tweede keuze - producten is er geen garantieverplichting.
6.2 Bij een op maat gemaakt product kan de levering 10% afwijken van de bestelde kwantiteit.
6.3 Bij een gebrekkig geleverd product of het ontbreken van één van de overeengekomen eigenschappen, zal HESSE BENELUX NV dit product vervangen. In het geval een tweede keer een gebrekkig product wordt geleverd, kan de koper de overeenkomst laten ontbinden, zonder schadeloosstelling noch prijsvermindering.
6.4 HESSE BENELUX NV is onder geen enkel omstandigheid aansprakelijk voor de schade die aan de goederen/oppervlakten wordt toegebracht als gevolg van het gebruik van de geleverde producten, noch voor de schade die ontstaat wanneer producten die zij niet verkoopt bij de geleverde producten worden gemengd, noch wanneer bij het gebruik van de geleverde goederen andere producten worden gebruikt die niet door HESSE BENELUX NV geleverd zijn, noch voor de schade die voortkomt uit de slechte opslag van de geleverde producten.
6.5 Slechts indien HESSE BENELUX NV nalatig een contractuele verplichting niet is nagekomen, is de schadevergoeding voor schade aan goederen en/of personen beperkt tot het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering. Op vraag van de afnemer wordt inzage verleend in de verzekeringspolis.

Artikel 7 : Klachten

7.1 Alle klachten met betrekking tot tekorten in aantal of uiterlijk waarneembare gebreken dienen door de afnemer schriftelijk en onmiddellijk op het moment van de in ontvangstname aan HESSE BENELUX NV te worden overgemaakt.
7.1.1 Niet uiterlijk waarneembare klachten met betrekking tot gewicht of kwantiteit dienen binnen een periode van 5 dagen na de in ontvangst name aan HESSE BENELUX NV te worden overgemaakt per aangetekend schrijven. Met betrekking tot de kwaliteit en de conformiteit van de geleverde goederen verplicht de afnemer zich ertoe de goederen onverwijld na de in ontvangstname te controleren volgens alle in de sector gebruikelijke procedures. Klachten met betrekking tot kwaliteit en conformiteit dienen per aangetekend schrijven aan HESSE BENELUX NV te worden overgemaakt binnen een termijn van 5 dagen nadat de afnemer kennis kreeg van de uitkomst van voormelde procedures die moeten geacht worden te zijn afgerond na verloop van één maand vanaf de in ontvangstname.
7.3 Klachten met betrekking tot één van de onder artikelen 7.1, 7.2 of 7.3 van deze algemene voorwaarden vermelde hoedanigheden die buiten de in deze artikelen vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van HESSE BENELUX NV.
7.4 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken die niet vallen onder de regeling van de artikelen 7.1 tot 7.3 dienen door de afnemer onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 5 dagen, na de ontdekking aan HESSE BENELUX NV te worden overgemaakt per aangetekend schrijven.

Artikel 8 : Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van HESSE BENELUX NV tot op het moment van algehele betaling van alles wat HESSE BENELUX NV uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de vorderingen die slechts in de toekomst ontstaan.
8.2 Wanneer de afnemer in gebreke blijft te betalen, is HESSE BENELUX NV zowel ten opzichte van de koper als ten opzichte van enige derde, gerechtigd haar eigendomsrecht te laten gelden en de teruggave van de goederen te vorderen zonder hiervoor in rechte te moeten optreden. Indien de afnemer geen gevolg geeft aan de oproep tot terugbrenging, kan HESSE BENELUX NV de goederen gaan ophalen.
8.3 Verpanding of toezegging van de producten aan derden heeft geen gevolg ten aanzien van HESSE BENELUX NV. De afnemer moet alle eigendomsrechten op producten die het voorwerp van een dergelijk pand of toezegging vormen, voorbehouden ten gunste van HESSE BENELUX NV tot het eigendomsrecht op de afnemer is overgegaan.
8.4 Elke minderwaarde van de goederen evenals de gemaakte kosten vallen ten laste van de afnemer.

Artikel 9 : Gebruiksaanwijzing

9.1 De gebruiksaanwijzingen zijn algemeen geformuleerd en gelden slechts ten informatieve titel. Elk afnemer dient de producten op hun geschiktheid voor het bestemde gebruik te controleren.
9.2 Worden bepaalde componenten bij de geleverde producten gevoegd die niet door HESSE BENELUX NV worden aanbevolen, dan stemt dit product niet meer met de technische productbeschrijving overeen.

Artikel 10 : Verpakking

10.1 Bij levering in uitleenverpakkingen, dient de afnemer deze verpakking zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen de 60 dagen na de levering leeg, vrachtvrij en onbeschadigd naar HESSE BENELUX NV terug te brengen. Ook mogen er geen andere producten dan de bestelde producten in bewaard worden en mogen geen opschriften verwijderd worden. De afnemer is aansprakelijk voor de schade aan deze uitleenverpakkingen.
10.2 Bij levering in wegwerpverpakking, is de afnemer aansprakelijk voor het onzorgvuldig verwijderen van deze verpakking.

Artikel 11 : Bijzondere regelingen

11.1 Komt de afnemer zijn verplichtingen niet na of krijgt HESSE BENELUX NV kennis van feiten die doen twijfelen aan de kredietwaardigheid van de afnemer, dan heeft HESSE BENELUX NV het recht voorafgaandelijk een waarborg of de betaling te eisen en zijn alle vorderingen t.a.v. de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
11.2 HESSE BENELUX NV heeft steeds het recht om toekomstige leveringen afhankelijk te stellen van een waarborg, voor zover de afnemer de producten niet voorafgaandelijk aan de levering betaalt.
11.3 Wanneer één van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.
11.4 Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht.
11.5 In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bij uitsluiting bevoegd en dit bevoegdheidsbeding geldt ook voor kortgeding procedures en stakingsprocedures. HESSE BENELUX NV behoudt zich evenwel het recht voor geschillen voor eender welke andere bevoegde rechtbank te brengen.
11.6 Bij eventueel tegenstrijdige teksten tussen de verschillende talen waarin algemene voorwaarden zijn opgesteld, zal enkel en alleen de Nederlandse tekst bindend zijn.