Ochrona danych

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Firma Hesse GmbH & Co. KG (zwana dalej: „My”) jako operator oferty online jest jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych użytkownika oferty online. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w stopce oferty online, nazwiska osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych podano bezpośrednio w niniejszej polityce prywatności.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę prywatności i danych osobowych. Rejestrujemy, gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych, w szczególności europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i przepisów krajowych dotyczących ochrony danych.

W niniejszej polityce prywatności pragniemy wyjaśnić, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe w związku z korzystaniem z oferty online.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wśród nich znajdują się wszelkie dane pozwalające na Państwa identyfikację, na przykład nazwisko, adres e-mail czy adres pocztowy. Informacje, których nie można powiązać z Państwa tożsamością (na przykład dane statystyczne, takie jak liczba użytkowników oferty online), nie są rozumiane jako informacje osobowe.

Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej oferty online bez ujawniania swojej tożsamości, nie podając danych osobowych. W takiej sytuacji rejestrujemy wyłącznie ogólne informacje na temat odwiedzin naszej oferty online. W przypadku niektórych oferowanych usług pozyskujemy jednak od Państwa dane osobowe. Dane te przetwarzane są zasadniczo wyłącznie w celach korzystania z oferty online, w szczególności w celu udostępniania pożądanych informacji. Podczas pozyskiwania danych osobowych obowiązkowo należy podać tylko te dane, które są naprawdę niezbędne. Ponadto możliwe jest również dobrowolne podanie szczegółowych danych. Za każdym razem wskazujemy, czy chodzi o pola obowiązkowe, czy też o dane podawane dobrowolnie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w odpowiednim rozdziale niniejszej polityki prywatności.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie Państwa danych osobowych nie odbywa się w związku z korzystaniem z naszej oferty online.

Przetwarzanie informacji osobowych

Gromadzimy Państwa dane na specjalnie chronionych serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Korzystając z technicznych i organizacyjnych środków, chronimy je przed utratą, zniszczeniem, dostępem do nich, ich zmianą czy rozpowszechnianiem przez osoby nieuprawnione. Dostęp do Państwa danych otrzymują wyłącznie nieliczne, uprawnione do tego osoby. Odpowiadają one za opiekę techniczną, handlową czy redakcyjną serwera. Mimo przeprowadzania regularnych kontroli nie jest możliwa całkowita ochrona przed wszystkimi zagrożeniami.

Państwa zaszyfrowane dane osobowe przesyłane są za pośrednictwem Internetu. Do przesyłania danych używamy szyfrowania SSL (Secure Socket Layer).

Przekazywanie danych osobowych do osób trzecich

Państwa informacje osobowe przetwarzane są zasadniczo wyłącznie w celu świadczenia wymaganych usług. Jeśli w ramach świadczenia usług skorzystamy z pomocy zewnętrznych usługodawców, otrzymają oni dostęp do danych również wyłącznie w celach świadczenia usług. Korzystając z technicznych i organizacyjnych środków, zapewniamy przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych i zobowiązujemy do tego również naszych zewnętrznych usługodawców.

Ponadto bez wyraźnej zgody z Państwa strony nie przekazujemy danych osobom trzecim, w szczególności do celów reklamowych. Przekazanie danych osobowych następuje wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody lub gdy uprawniają bądź zobowiązują nas do tego przepisy prawne i/lub nakazy regulacyjne lub sądowe. W szczególności może to obejmować udzielanie informacji w ramach postępowania karnego, działań prewencyjnych lub egzekwowania praw własności intelektualnej.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Jeśli uzyskamy zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W sytuacji gdy przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to konieczne w celu realizacji umowy lub w ramach zawartego z Państwem stosunku podobnego umowie, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeśli przetwarzanie przez nas danych służy wypełnieniu obowiązku prawnego, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jako podstawę prawną przetwarzania danych bierze się również pod uwagę art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymagane w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub firmy trzeciej, przy czym Państwa interesy, prawa i wolności podstawowe nie wymagają ochrony danych osobowych.

W ramach niniejszej polityki prywatności zawsze zwracamy uwagę na podstawę prawną, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane.

Usuwanie danych i czas przechowywania

Usuwamy lub blokujemy Państwa dane osobowe zasadniczo zawsze wtedy, gdy cel ich przechowywania nie obowiązuje. Gromadzenie danych może jednak mieć miejsce, jeśli przewidują to przepisy prawa, którym podlegamy, np. ze względu na ustawowe obowiązki przechowywania i dokumentacji. W takim przypadku usuwamy lub blokujemy Państwa dane, gdy odpowiednie przepisy przestaną obowiązywać.

Korzystanie z naszej oferty online

Informacje dotyczące komputera

Każdorazowo podczas korzystania z naszej oferty online niezależnie od rejestracji gromadzimy następujące informacje na temat Państwa komputera: adres IP komputera, zapytanie przeglądarki oraz godzina zapytania. Oprócz tego w ramach tego zapytania zapisane zostają informacje o statusie oraz przesłanej ilości danych. Gromadzimy również informacje o produkcie i wersji stosowanej przeglądarki i systemu operacyjnego komputera. Ponadto rejestrujemy adres strony internetowej, z której nastąpił dostęp do oferty online. Adres IP komputera zapisywany jest wyłącznie na czas korzystania z oferty online, a następnie usuwany lub anonimizowany za pomocą skrótu. Pozostałe dane są przechowywane przez określony czas.

Dane te wykorzystujemy do obsługi oferty online, w szczególności do wykrywania i usuwania błędów, aby określić obciążenie oferty online, jak również dopasować ją lub poprawić. W zakresie tych celów nasz uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zastosowanie plików cookie

Nasz oferta online – tak jak wiele stron internetowych – wykorzystuje pliki cookie. Cookies to małe dane tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które zapisują określone ustawienia oraz dane do wymiany z naszą ofertą online podczas dostępu w przeglądarce. Plik cookie zawiera z reguły nazwę domeny, z której została wysłana dana cookie oraz informacje, a także informacje na temat wieku pliku cookie i identyfikatora alfanumerycznego.

Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać komputer użytkownika i natychmiast udostępnić ewentualne wstępne ustawienia. Pliki cookie pomagają nam poprawić ofertę online i zaoferować użytkownikowi usługę lepszą i bardziej dostosowaną do jego potrzeb. W tym przypadku nasz uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych jest zgodny z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Stosowane przez nas pliki cookie to tak zwane „sesyjne” pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. W pojedynczych przypadkach korzystamy również z plików cookie o dłuższym okresie przechowywania, aby uwzględnić wstępne ustawienia i preferencje użytkownika również podczas kolejnych odwiedzin naszej oferty online.

Zwykle przeglądarki ustawione są w taki sposób, że automatycznie akceptują pliki cookie. Zapisywanie plików cookie można jednak wyłączyć w przeglądarce lub skonfigurować ją tak, aby wyświetlać powiadomienie za każdym razem, gdy plik cookie zostanie wysłany. Możliwe jest również ręczne usuwanie już zapisanych plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Należy pamiętać o tym, że brak zgody na przechowywanie plików cookie lub usunięcie niezbędnych plików cookie może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z naszej oferty online.

Google Analytics

Stosujemy usługę Google Analytics do przeprowadzania analiz statystycznych. Google Analytics to internetowa usługa analityczna świadczona przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące używania strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika jest uprzednio skracany przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach umownych Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje przesłanie pełnego adresu IP na serwer firmy Google w USA, gdzie zostaje on skrócony. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google używa tych informacji, aby ocenić Państwa korzystanie ze strony internetowej, sporządzić raporty o aktywnościach na stronie internetowej i świadczyć na rzecz administratora strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany w ramach usługi Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Zapisywanie plików cookie można wyłączyć poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku ewentualnie nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie. Ponadto można również wyłączyć gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (wraz z adresem IP), oraz przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje dotyczące usługi Google Analytics oraz ochrony danych). Zwracamy uwagę na fakt, że na naszych stronach internetowych usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeIp();” w celu anonimizacji adresu IP, przy czym usuwany jest ostatni oktet. Wierzymy, że na podstawie podjętych przez nas środków ochronnych (anonimizacja i możliwość zgłoszenia sprzeciwu) przetwarzanie danych w celu optymalizacji naszej oferty online należy rozumieć jako uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Hotjar

Stosujemy usługę Hotjar do przeprowadzania analiz statystycznych. Hotjar to internetowa usługa analityczna świadczona przez firmę Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, 3155 St Julians STJ, Malta („Hotjar”). Firma Hotjar stosuje pliki cookie umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące używania strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Hotjar w Irlandii i tam zapisywane. Odwiedzający stronę internetową otrzymują jednoznaczny identyfikator użytkownika, który może im zostać przyporządkowany przy kolejnych wizytach. Adresy IP odwiedzających są blokowane przed zapisem. Ostatni oktet adresów IP zostaje ustawiony na 0, co uniemożliwia rejestrację pełnego adresu IP. Pierwsze trzy oktety adresu IP używane są wyłącznie do określenia położenia geograficznego odwiedzającego. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Hotjar używa tych informacji, aby ocenić Państwa korzystanie ze strony internetowej, sporządzić raporty o aktywnościach na stronie internetowej i świadczyć na rzecz administratora strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie danych przez Hotjar, tutaj znajduje się link do dezaktywacji: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy lub https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment (ogólne informacje dotyczące usługi Hotjar oraz ochrony danych).

Wierzymy, że na podstawie podjętych przez nas środków ochronnych (anonimizacja i możliwość zgłoszenia sprzeciwu) przetwarzanie danych w celu optymalizacji naszej oferty online należy rozumieć jako uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Rejestracja

Użytkownik ma możliwość rejestracji w celu korzystania z naszej oferty online. W ramach rejestracji należy podać wymagane dane, na przykład nazwisko, adres oraz adres e-mail. Oprócz tego zapisujemy datę oraz czas rejestracji i adres IP. W ramach procesu rejestracji otrzymujemy Państwa zgodę na wykorzystanie danych. Jest to korzystne z uwagi na fakt, że danych tych nie trzeba podawać ponownie podczas każdego korzystania z oferty lub składania zamówienia, a użytkownik może używać specjalnej oferty naszego portalu klienta.

Podstawę prawną przetwarzania danych do rejestracji w przypadku zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku rejestracji u nas w celu wykonania lub zawarcia umowy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Podanie informacji wymaganych w ramach rejestracji jako pole obowiązkowe jest konieczne w celu wykonania lub zawarcia z nami umowy dotyczącej określonych usług. Rejestracja użytkownika nie jest jednak obowiązkowa; można na przykład składać zamówienia również jako gość. W takim przypadku należy jednak przy każdym zamówieniu wpisać ponownie wszystkie dane wymagane w celu wykonania umowy.

Wraz z rejestracją zostaje założone konto klienta. Dane na koncie klienta gromadzimy tak długo, jak długo istnieje aktywna relacja z klientem. Jeśli w przeciągu dwóch lat nie stwierdza się żadnej aktywności, relacja z klientem otrzymuje status nieaktywnej. W każdej chwili użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta klienta.

Realizacja zamówienia

W przypadku zamówień Państwa informacje osobowe wykorzystujemy wyłącznie wewnątrz naszego przedsiębiorstwa oraz powiązanych spółek, a także przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za wykonanie zamówień.

Przechowywanie i przekazywanie danych dotyczących zamówień

W celu realizacji zamówienia współpracujemy z różnymi firmami odpowiedzialnymi za rozliczanie płatności i logistykę. Dokładamy starań, aby również nasi partnerzy działali w ramach przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane adresowe (nazwisko i adres) przekazujemy firmie transportowej dostarczającej zamówione produkty. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji zawartej umowy.

Dane gromadzimy tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji umowy. Ponadto przechowujemy te dane w celu realizacji zobowiązań świadczonych po zawarciu umowy oraz przez określony ustawowo czas na podstawie okresów zatrzymywania danych wynikających z prawa handlowego i podatkowego. Okres przechowywania danych wynosi z reguły 10 lat, do końca każdego roku kalendarzowego.

Rozliczanie płatności za zamówienia, PayPal, przelewy natychmiastowe

Zależnie od wybranego sposobu rozliczanie płatności za zamówienia następuje przez skorzystanie z usług zewnętrznego wykonawcy.

W przypadku płatności kartą kredytową wymagane w tym celu dane, jak nazwisko, adres oraz dane dotyczące zakupu, zostają przekazane odpowiedniemu przedsiębiorstwu zajmującemu się obsługą kart kredytowych.

W przypadku płatności za pomocą systemu PayPal zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową PayPal za pośrednictwem odnośnika. Wiąże się to z przetwarzaniem danych osobowych. Są to nazwisko, adres, adres e-mail, ew. numer telefonu oraz dane dotyczące konta czy kart kredytowych. Należy zapoznać się z Ogólnymi warunkami handlowymi, Warunkami korzystania oraz Polityką prywatności firmy PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg na stronie internetowej www.paypal.com.

W przypadku płatności za pomocą systemu przelewów natychmiastowych zostaną Państwo przekierowani za pomocą odnośnika na stronę internetową przelewów natychmiastowych, usługi firmy Sofort GmbH, należącej do Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46111 34 Stockholm, Szwecja. Wiąże się to z przetwarzaniem danych osobowych. Są to nazwisko, adres, adres e-mail, ew. numer telefonu oraz dane dotyczące konta czy kart kredytowych. Należy zapoznać się z Ogólnymi warunkami handlowymi, Warunkami korzystania oraz Polityką prywatności firmy Klarna, znajdującymi się pod adresem https://www.klarna.com.

Podstawę prawną rozliczania płatności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji zawartej umowy, przy czym istnieje możliwość wyboru sposobu płatności.

Dane gromadzimy tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji umowy. Ponadto przechowujemy te dane w celu realizacji zobowiązań świadczonych po zawarciu umowy oraz przez określony ustawowo czas na podstawie okresów zatrzymywania danych wynikających z prawa handlowego i podatkowego. Okres przechowywania danych wynosi z reguły 10 lat, do końca każdego roku kalendarzowego.

Komunikacja z nami

Jest wiele sposobów nawiązania z nami kontaktu, między innymi poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej. Oprócz tego chętnie będziemy wysyłać Państwu regularny newsletter drogą mailową.

Formularz kontaktowy

W przypadku chęci skorzystania z formularza kontaktowego w naszej ofercie online należy pamiętać, że gromadzimy w tym celu dane osobowe podane przez użytkownika w formularzu, są to w szczególności nazwisko i adres e-mail. Oprócz tego przechowujemy adres IP oraz datę i godzinę przesłania zapytania. Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub problem.

Użytkownik sam decyduje o tym, jakie informacje przekazuje nam za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda według art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Po przetworzeniu przez nas zapytania dane zostają przechowane na wypadek potrzeby udzielenia ewentualnych dalszych wyjaśnień. W każdej chwili użytkownik może zażądać usunięcia danych; w innym wypadku usunięcie nastąpi po całkowitym załatwieniu sprawy, przy czym będą uwzględnione ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania.

Newsletter

Podczas rejestracji do naszego newslettera Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany do własnych celów reklamowych naszej firmy do czasu rezygnacji. Drogą mailową będą Państwo otrzymywać regularne informacje na aktualne tematy oraz na specjalne okazje, np. akcje promocyjne. E-maile mogą być spersonalizowane i zindywidualizowane, bazując na naszych informacjach na temat użytkownika.

W przypadku braku otrzymania od użytkownika pisemnej zgody, podczas rejestracji do naszego newslettera stosujemy tak zwaną metodę double opt-in, tzn. wysyłamy newsletter drogą mailową dopiero po wyraźnym potwierdzeniu z Państwa strony, że powinniśmy aktywować jego wysyłkę. W tym celu wyślemy Państwu wiadomość z powiadomieniem, w której poprosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w e-mailu.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda według art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli nastąpiła wyraźna rejestracja do newslettera. W ramach ustawowych przepisów możliwa jest także sytuacja, że użytkownik otrzyma od nas newsletter bez udzielenia wyraźnej zgody, ponieważ zamówił u nas towary lub usługi, w wyniku czego otrzymaliśmy jego adres e-mail, a użytkownik nie wyraził sprzeciwu w kwestii otrzymywania informacji drogą mailową. W takim przypadku podstawę prawną stanowi nasz uprawniony interes do przesyłania wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas kolejnych newsletterów, możliwe jest odwołanie raz udzielonej zgody w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość lub odmowa otrzymywania newslettera, co nie przyczyni się do powstania innych kosztów niż koszty przesyłu zgodnie z taryfą podstawową. W tym celu wystarczy skorzystać z odnośnika do rezygnacji, zawartego w każdym newsletterze, lub wysłać wiadomość do nas lub do jednego z naszych Inspektorów Ochrony Danych.

Media społecznościowe

W naszej ofercie online znajdują się odsyłacze do sieci społecznościowej Facebook, sieci społeczności zawodowej Xing i LinkedIn oraz portalu wideo YouTube. Odnośniki można rozpoznać po poszczególnych znakach firmowych oferentów.

Po kliknięciu linka otworzy się strona odpowiedniego medium społecznościowego, dla którego nie ma zastosowania niniejsza polityka prywatności. Szczegółowych informacji na temat obowiązujących tam postanowień należy szukać w odpowiednich politykach prywatności określonych oferentów; znajdują się one pod adresami:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Xing: https://www.xing.com/privacy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Przed wywołaniem odpowiednich odnośników nie następuje przekazywanie informacji osobowych oferentom. Wywołanie przez użytkownika powiązanej strony jest dodatkowo podstawą przetwarzania danych przez określonych oferentów.

Prawa użytkownika i kontakt

Kładziemy duży nacisk na możliwie transparentne wyjaśnianie kwestii przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników i informowanie ich o przysługujących im prawach. Jeśli potrzebują Państwo szczegółowych informacji lub chcą skorzystać z przysługujących praw, w każdej chwili czekamy na kontakt, który umożliwi nam zajęcie się tą sprawą.

Prawa osób zainteresowanych

Użytkownikowi przysługuje szeroki zakres praw dotyczących przetwarzania jego danych osobowych. Ma on prawo do informacji i może żądać ewentualnej korekty i/lub usunięcia lub zablokowania danych osobowych. Może również żądać ograniczenia przetwarzania danych i ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Oprócz tego odnośnie przekazanych naszej firmie danych osobowych przysługuje mu prawo do przenoszenia danych.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw i/lub uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zwrócić się do naszego serwisu klienta. Alternatywnie można się także zwrócić do naszego Inspektora Ochrony Danych.

Odwołanie zgody i sprzeciw

W każdej chwili mogą Państwo dowolnie odwołać raz udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie narusza prawomocności przetwarzania danych, które nastąpiło wskutek wyrażenia zgody do czasu jej odwołania. Podmiotami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w tym zakresie jest również nasz serwis klienta oraz Inspektor Ochrony Danych.

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które następuje wskutek innej podstawy prawnej niż jego zgoda. Sprzeciw ten prowadzi do przeprowadzenia kontroli i ewentualnego zakończenia przetwarzania danych. Zostaną Państwo poinformowani o wyniku kontroli, a w przypadku gdy przetwarzanie danych będzie mogło być kontynuowane, poinformujemy Państwa, dlaczego jest ono dopuszczalne.

Inspektor Ochrony Danych i kontakt

Wyznaczyliśmy zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych, który wspiera naszą firmę w kwestiach ochrony danych, i do którego mogą się Państwo bezpośrednio zwracać. Nasz Inspektor Ochrony Danych i jego zespół chętnie odpowiedzą na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę lub udzielą szczegółowych informacji w kwestiach ochrony danych:

Michael Herzig, pco GmbH & Co. KG, 49090 Osnabrück, Niemcy

Możliwy jest także osobisty kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych; w tym celu wystarczy napisać wiadomość e-mail pod adresem datenschutz(at)hesse-lignal.de.

Odwołania

Jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę nie następuje w sposób zgodny z niniejszą polityką prywatności lub obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargi można składać u naszego Inspektora Ochrony Danych. Sprawa zostanie przez niego sprawdzona, po czym poinformuje on Państwa o wyniku kontroli.

Szczegółowe informacje i zmiany

Odnośniki do innych stron internetowych

Nasza oferta online może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Są one z reguły oznaczane jako linki. Nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu na powiązanych stronach internetowych przestrzegane są przepisy dotyczące ochrony danych. W związku z tym zachęcamy Państwa do uzyskania informacji na temat polityk prywatności obowiązujących na innych stronach internetowych.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Stan niniejszej polityki prywatności określa się na podstawie podania danych (poniżej). Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Nastąpi to w szczególności w przypadku technicznych dopasowań oferty online czy zmian w przepisach dotyczących ochrony danych. Każdorazowo aktualna wersja polityki prywatności jest dostępna zawsze bezpośrednio poprzez ofertę online. Zachęcamy Państwa do regularnego uzyskiwania informacji na temat zmian wprowadzanych w niniejszej polityce prywatności.

Stan niniejszej polityki prywatności: Styczeń 2019 r.

Alternatywnie do dodatku add-on przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych proszę kliknąć ten link, aby w przyszłości uniemożliwić rejestrowanie informacji przez Google Analytics na tej stronie internetowej (opcja opt-out tylko dla tej przeglądarki i tylko dla tej domeny). W ten sposób plik opt-out cookie zostanie utworzony na Twoim urządzeniu. Po usunięciu plików cookie na tej przeglądarce konieczne będzie ponowne kliknięcie linku.