Słownik

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki (Material Safety Data Sheets, MSDS) to instrument do przekazywania istotnych dla bezpieczeństwa informacji dotyczących substancji i mieszanin, łącznie z informacjami z właściwego(-wych) raportu(-ów) bezpieczeństwa chemicznego na temat łańcucha dostaw do następczego użytkownika. Karty charakterystyki przekazują profesjonalnym użytkownikom niezbędne informacje dotyczące postępowania z substancjami i mieszaninami, a także zalecenia dotyczące postępowania, mające na celu umożliwienie wdrożenia wymaganych środków z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony środowiska. Przy każdej dostawie produktu odbiorca automatycznie otrzymuje od nas przynależną aktualną kartę charakterystyki. Za pośrednictwem naszego katalogu produktów online z łatwością można samodzielnie przejść do strony zawierającej żądaną kartę charakterystyki.

Back