Słownik

ADR

Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych).

Back