Słownik

Wartości emisji zanieczyszczeń

Zanieczyszczenie powietrza emitowane przez urządzenie zgodnie z definicją zawartą w instrukcji technicznej w zakresie utrzymania czystości powietrza. Wartości emisji zanieczyszczeń są podawane w postaci masy emitowanych substancji odniesionej do objętości jako stężenie masowe (g/m3 lub mg/m3), w postaci masy emitowanych substancji odniesionej do czasu jako przepływ masowy (kg/h, g/h lub mg/h) lub w postaci stosunku masy emitowanych substancji do masy wytworzonych lub przetworzonych produktów jako stosunek mas (kg/t lub g/t).

Back