Słownik

Temperatura zapłonu

Temperatura zapłonu jest to najniższa temperatura, przy której może zapalić się od otwartego płomienia mieszanina par (rozpuszczalnik-powietrze) nad powierzchnią cieczy. Każda palna ciecz ma określoną temperaturę, przy której wytwarza się tyle pary, że po zbliżeniu źródła zapłonu powstaje mały płomień. Nie wolno mylić temperatury zapłonu z temperaturą samozapłonu. Jest ona jedynie miarą palności par przez otwarty płomień nad zwierciadłem cieczy. Temperatura zapłonu nie określa również temperatury płomienia.

W przypadku kwestii: „Ochrona przeciwwybuchowa urządzeń elektrycznych: tak lub nie?”, miarodajna jest temperatura zapłonu przetwarzanych substancji, przy czym granicą jest temperatura zapłonu = 21°C.

Gdy są stosowane gotowe do przetwarzania produkty, to dla urządzeń elektrycznych lakierni miarodajna jest temperatura zapłonu gotowego do obróbki materiału.

Gdy w lakierni są przygotowywane gotowe do przetwarzania lakiery, to miarodajna jest najniższa temperatura zapłonu, jaka występuje w przypadku lakieru, rozpuszczalnika i rozcieńczalnika. Pomieszczenia do składowania lakierów i rozpuszczalników, które w praktyce pełnią najczęściej funkcję pomieszczeń do rozlewania i mieszania, należy traktować jako zagrożone wybuchem, gdy temperatura pomieszczenia nie jest bezpiecznie utrzymywana poniżej najniższej temperatury zapłonu składowanych tam substancji.

Do lakierowania w polu elektrycznym, a więc do powlekania elektrostatycznego, można stosować wyłącznie lakiery o temperaturze zapłonu powyżej 21°C.

Przykłady temperatur zapłonu:

- Aceton - 19°C

- Benzen - 8°C

- Toluen + 7°C

- Ksylen + 23°C

- Terpentyna drzewna + 31°C

Back