Słownik

Rozpuszczalniki (organiczne)

Związki pierścieniowe lub łańcuchowe z pozyskiwania węgla i ropy naftowej. Są zdolne do rozpuszczania stałych składników lakieru, np. żywic i wełny celulozowej, i nadania im formy zdatnej do obróbki. Powstały w ten sposób koncentrat można rozcieńczyć do określonej granicy za pomocą środków rozcieńczających.

Związki alifatyczne (benzyny, benzyna lakowa);

Alkohole (metanol, etanol, propanol, butanol);

Aromaty (toluen, ksylen);

Estry (octan etylu, octan butylu);

Glikole (glikol propylenowy, glikol butylowy);

Ketony (aceton, keton metylowo-etylowy);

Specjalne rozpuszczalniki

Back