Słownik

Parametry rozpuszczalników

Podczas składowania i stosowania rozpuszczalników należy przestrzegać kilku parametrów; wyróżnia się parametry względne (jak współczynnik parowania) i bezwzględne, jak temperatura wrzenia, temperatura zapłonu, wartość MAK, granica wybuchowości; do tego dochodzą specjalne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i transportu.

Back