Ogólne Warunki Handlowe

Warunki dostawy i płatności ( WDP) obowiązujące w stosunkach prawnych przedsiębiorstw (stan z 2002r. również na www.hesse-lignal.de) Preambuła Jako producenci produktów chemicznych staramy się, aby nasze zabezpieczenia jakości długotrwale zapewniały jakość naszych produktów na najwyższym poziomie. Również przy zachowaniu najbardziej surowych kontroli produkty chemicznie - również zależnie od tego, w jakim stanie znajduje się dana osoba - mogą oddziaływać pozytywne jak i też negatywnie na środowisko, np. przejściowo mogą być uciążliwe poprzez swój zapach, czego nie można uniknąć.

1. Obszar obowiązywania

1.1 Umowy zawieramy tylko na aktualnie obowiązujących warunkach dostawy i płatności. Nasze „ WDP” nie dotyczą konsumentów. Nasze WDP, po tym jak raz dotarły do klienta, obowiązują dla wszystkich kolejnych transakcji bieżących stosunków handlowych. Nowa wersja WDP obowiązuje od momentu naszego poinformowania o zmianie.

1.2 Warunki handlowe klienta, które przeczą, odbiegają od WDP lub są jednostronne, nie obowiązują nas, nawet wtedy gdy wyraźnie temu nie zaprzeczymy lub nie zważając na to bez zastrzeżeń wykonamy lub odbierzemy świadczenie, chyba że wyjątkowo zgodzimy się na to i wyrazimy tą zgodę na piśmie.

2. Zawarcie umowy

2.1 Jeśli klient przedstawi nam ofertę, umowa dochodzi do skutku dopiero w momencie otrzymania naszego potwierdzenia zlecenia; w przypadku gdy takie potwierdzenie nie nastąpi, najpóźniej w momencie otrzymania naszego rachunku lub dostawy u klienta, jeśli ta nastąpi wcześniej. Na pisemne życzenie następuje potwierdzenie zlecenia pisemnie. Nasze potwierdzenie zlecenia ewentualnie rachunek jest istotne dla zakresu treści umowy.

2.2 Klient jest związany swoją ofertą przez 4 tygodnie od wpłynięcia jej u nas.

2.3 Jeśli nasza oferta wyprzedziła udzielenie zlecenia przez klienta, umowa dochodzi do skutku poprzez udzielenie zlecenia. Jeśli zlecenie klienta odbiega od naszej oferty, umowa dochodzi do skutku dopiero poprzez potwierdzenie udzielenia zlecenia. Jeśli nasza oferta pozostanie bez zobowiązania, możemy ją swobodnie odwołać aż do momentu otrzymania udzielenia zlecenia. Udzielenie zlecenia klienta następuje na nasze życzenie pisemnie.

3. Ceny, płatności

3.1 Nasze ceny są cenami loco fabryka lub magazyn i nie zawierają opakowania, przewozu, porto, zabezpieczenia wartości i ubezpieczenia transportu, o ile inaczej nie uzgodniono. Do tego dochodzi podatek VAT. Przy uzgodnionych dostawach za granicę klient ponosi koszty oclenia skonto. Rabaty lub bonusy są udzielane tylko po specjalnym pisemnym uzgodnieniu.

3.2 Jeśli w okresie pomiędzy zawarciem transakcji a dostawą nastąpi niezależny od nas wzrost kosztów, w szczególności kosztów wynagrodzeń, materiału podstawowego lub transportu, o więcej niż 3% ustalonej ceny, możemy zrewidować ustaloną cenę bez podwyższenia zysku odpowiednio do czynników, które spowodowały wzrost cen, o ile klient zbywa towary w obrocie handlowym.

3.3 Nasze należności płatne są w momencie otrzymanie naszej informacji o tym, że towar jest przygotowany do odbioru, lub ewentualnie podczas dostawy, jeżeli dostawa była uzgodniona.

3.4 Należności płatne są w EURO do określonego przez nas banku i są wolne od kosztów, wydatków i potrąceń. Udzielone przez nas terminy płatności i skonto rozpoczynają się wraz z datą rachunku. Ustalone potrącenia skonto są tylko wtedy dozwolone, gdy nasz klient nie zalega w stosunku do nas z innymi płatnościami. Jako termin dokonania płatności uważa się dzień dokonania w banku klienta zlecenia przelewu przy wystarczającym pokryciu konta.

3.5 Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania dokonanych płatności w celu pokrycia starych niezapłaconych pozycji z rachunków włącznie z przypadającymi odsetkami i kosztami w kolejności: koszty, odsetki, główna należność.

3.6 Jeśli klient nie dokona płatności najpóźniej wciągu 2 dniu po otrzymaniu informacji, że towar jest gotowy do odbioru, ewentualnie w ciągu 2 dniu po dostawie, jeśli dostawa została szczególnie ustalone, oznacza to, że klient zalega z płatnością, chyba że otrzymał on od nas rachunek wcześniej lub ustalony termin płatności minął wcześniej. W takich przypadkach klient zalega z płatnością już, gdy nie dokona płatności najpóźniej w ciągu 1 dnia po otrzymaniu rachunku ewentualnie w dniu terminu płatności. W razie zalegania z płatnością naliczmy w transakcjach handlowych od dnia terminu płatności ( nr 3.3) najpierw odsetki od płatności w wysokości 5% p.a.; od momentu wystąpienia zaległości odsetki za zwłokę w wysokości 8% p.a. ponad bazową stopę procentową.

3.7 Udzielone terminy płatności nie obowiązują, jeśli stan finansowy klienta istotnie się pogorszy w sposób dla nas widoczny lub gdy klient udzieli nam nieprawidłowe lub niepełne informacje odnośnie swojej zdolności kredytowej. W takich przypadkach niezapłacone należności płatne są na tyle szybko, aby klient nie miał prawa do odmowy świadczenia. Następnie możemy dochodzić naszych praw do zabezpieczenia i uzależnić dokonanie dostawy od dokonania odpowiedniego zabezpieczenia lub przelewu przed dostawą. Jeśli klient się na to nie zgodzi możemy, o ile nie dokonaliśmy jeszcze naszych świadczeń, odstąpić od umowy, przy czym klient nie może z tego powodu domagać się swoich praw.

3.8 Weksle i czeki przyjmowane są tylko po specjalnym uzgodnieniu i jako świadczenie w celu wykonania zobowiązania. Muszą być to weksle, które można zdyskontować. Wydatki związane z wekslem oraz jego dyskontowania ponosi klient; naliczane są one od dnia płatności kwoty rachunku i od razu płatne. Okres ważności weksla nie może przekroczyć 90 dni od daty rachunku.

3.9 Klient może dokonać potrąceń z naszych roszczeń tylko wtedy, kiedy jego roszczenie wzajemne jest uzasadnione i stwierdzone prawomocnie lub uznane przez na nas piśmie. Do zatrzymania należności klient jest uprawniony dopiero wtedy, kiedy my naruszyliśmy obowiązek z tego samego stosunku umowy, z którego klient ma prawo do wstrzymania zapłaty i pomimo pisemnego wezwania klienta nie zaproponowano żadnego odpowiedniego zabezpieczenia.

4. Dostawa/ ryzyko ceny i świadczenia

4.1 Dostawa i wysyłka następuje z fabryki i – również przy dostawach franko – na ryzyko klienta. Po przejściu ryzyka nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, zaginięcie i uszkodzenia. Klient ponosi koszty dodatkowe, jeśli klient będzie miał szczególne życzenia odnośnie wysyłki.

4.2 Dozwolone są częściowe dostawy w oczekiwanej ilości. Jesteśmy zobowiązani do dostarczania towarów średniego rodzaju i jakości z uwzględnieniem zwyczajowych w handlu tolerancji odnośnie rodzaju, ilości, jakości i opakowania. Przy specjalnych dostawach nie można kwestionować nadwyżek i niedoborów w dostawie do 10%.

4.3 Wypożyczone pojemniki są naszą własnością, która nie podlega sprzedaży. Opróżnione pojemniki w należytym stanie należy odesłać najpóźniej 60 dni po dostawie franco fracht. Jeśli to nie nastąpi, możemy Państwu naliczyć cenę fabrycznie nowych pojemników o podobnym wykonaniu lub opłatę za wypożyczenie. Wypożyczone opakowania nie mogą być przeznaczone do innych celów jak np. przechowywanie innych towarów, jedynie mogą one wykorzystane w celu transportu dostarczanych towarów. Nie można usuwać napisów. Opakowania jednorazowe nie są zwracane; podajemy klientowi osobę, która podda opakowania procesowi recycling zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym opakowań.

5. Terminy dostaw Sztywne terminy wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Opóźnienia w dostawie spowodowane sporami pomiędzy pracownikami a pracodawcą, i nieprzewidzianymi nadzwyczajnymi wydarzeniami jak działaniami władz, zakłóceniami komunikacyjnymi zwalniają nas z obowiązku dostawy na czas wystąpienia zakłóceń lub gdy dostawa w ogóle nie jest możliwa zwalnia to nas całkowicie z tego obowiązku, o ile wina za zakłócenia nie leży po naszej stronie. Wyznaczony dodatkowy termin musi wynosić przynajmniej 4 tygodnie.

6. Zwroty Wysyłki zwrotne przyjmowane są tylko po pisemnym powiadomieniu i naszym wcześniejszym potwierdzeniu jego przyjęcia. Wysyłki zwrotne następują na koszt i ryzyko klienta, chyba że, zwrócony towar jest wadliwy.

7. Niewiążące wskazówki zastosowania technicznego / prawa patentowe osób trzecich

7.1 Opisy produktu i instrukcje obsługi jak i też porady dotyczące technicznego zastosowania w słowie, piśmie lub przez próby są tylko ogólnymi niewiążącymi wskazówkami. Klient musi z powodu różnorodności celów zastosowania produktów i szczególnych warunków sprawdzić każdą dostawę pod kątem jej przydatności do zamierzonych celów. Obowiązuje to również, jeśli towar jest polecany ogólnie do określonego celu. Zastosowanie, użycie i przetwarzanie produktów następuje poza naszymi możliwościami kontroli i dlatego odpowiedzialność ponosi wyłącznie klient.

7.2 Nie udzielamy żadnej gwarancji na powierzchnie wytworzone z dostarczonego towaru, ponieważ nie mamy wpływu na właściwe przetwarzanie. Jeśli zostaną dodane nie polecane przez nas rozpuszczalniki, utwardzacze, lakiery lub inne komponenty, wtedy produkty nie odpowiadają już naszemu opisowi produktu.

7.3 Do obowiązków samego klienta należy przestrzeganie ewentualnych praw patentowych osób trzecich i ustawowych przepisów przy przetwarzaniu produktów

8. Towar niezgodny z umową

8.1 Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli od naszych produktów zostaną dodane obce produkty. To samo dotyczy sytuacji, kiedy struktura całkowita powierzchni nie zostanie utworzona wyłącznie naszymi produktami. Nie ręczymy również przy niewłaściwym składowaniu jak i też za wypowiedzi reklamowe osób trzecich.

8.2 Jeśli dostarczony towar wykazuje wadę, klient może zażądać tylko naprawy towaru. Dodatkowa dostawa jest wykluczona, ponieważ mogłaby spowodować regularnie nieproporcjonalne koszty, natomiast klient z powodu wykluczenia dodatkowej dostawy nie poniesie znacznego uszczerbku. Możemy też ustalić dostarczenie niewadliwego towaru.

8.3 Jeśli nie powiodą się lub nie nastąpią działania naprawcze wadliwego towaru w ciągu wyznaczonego przez nas odpowiedniego terminu, klient może odstąpić od umowy lub zmniejszyć cenę zakupu. Odszkodowania można domagać się tylko na warunkach z nr 9.

8.4 Jeśli klient nie poinformuje nas, po tak jak zareklamował wadę i upłynął wyznaczony termin naprawy, jakie prawa z pkt 8.2 i 8.3 kwestionuje, wtedy możemy klientowi wyznaczyć pisemnie 3 tygodniowy termin na dokonanie wyjaśnienia. Jeśli po tym terminie nie otrzymamy takiego wyjaśnienia będziemy upoważnieni do decyzji.

8.5 Zgodnie z § 377 HGB istnieje obowiązek sprawdzenia towaru i reklamacji z zaleceniem, że klient zareklamuje widoczne usterki w ciągu tygodnia od dostarczenia towaru, przy czym terminowe wysłanie reklamacji wystarczy do zachowania terminu.

9. Rękojmia

9.1 Jeśli zakupiony towar nie zostanie odebrany z winy klienta, możemy domagać się odszkodowania z tytułu nieodebrania towaru w wysokości 20% ceny kupna-sprzedaży, zastrzegamy sobie też prawo do dochodzenia dalszych szkód. Klientowi zezwala się na wykazanie mniejszej szkody.

9.2 Roszczenia o odszkodowanie klienta, obojętnie z jakiego powodu prawnego, jak i też roszczenia o zwrot zbędnych wydatków, są wykluczone, chyba że, szkoda powstała w wyniku rażącego lub celowego naruszenia obowiązków lub w wyniku naruszenia istotnych obowiązków umowy chociażby z zaniedbania; w ostatnim przypadku rękojmia w zależności od wysokości jest ograniczona do typowych, przewidywalnych szkód.

9.3 Powyżej opisane ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód osobowych, tzn. szkód w wyniku narażenia życia lub zdrowia, uszkodzenia ciała, przy odpowiedzialności wg ustawy odpowiedzialności za produkt lub gdy wyjątkowo przejmiemy gwarancję.

10. Przedawnienie

10.1 Roszczenia klienta o odszkodowanie oraz o zwrot daremnych wydatków wynikające z umowy przedawniają się po 2 latach.

10.2 Odmiennie do pkt. 10.1. roszczenia klienta o odszkodowanie i zwrot daremnych wydatków, które bazują na usterce towaru, jak i też prawo do naprawy zgodnie z pkt. 8.2 zdanie 1 przedawniają się w ciągu roku. Roszczenia z tytułu regresu pozostają nienaruszone.

10.3 Punkty 10.1. i 10.2 zdanie 1 nie obowiązują w przypadku celowego i rażącego naruszenia obowiązków lub naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy jak i też w przypadkach wymienionych w pkt. 9.3 W tych przypadkach obowiązują ustawowe terminy przedawnienia.

10.4 Nasze roszczenia o zapłatę i odsetki przedawniają się po 5 latach.

11. Zastrzeżenie własności

11.1 Zastrzegamy sobie prawo do dostarczonego towaru aż do momentu spełnienia wszystkich należności powstałych w stosunkach handlowych z klientem włącznie z należnościami pobocznymi, roszczeniami z tytułu odszkodowania i realizacją czeków i weksli. To zastrzeżenie własności obowiązuje również wtedy, kiedy pojedyncze należności zostaną ujęte w bieżącym rachunku, i kiedy zostanie wyprowadzone i zaakceptowane saldo.

11.2. Klient jest zobowiązany przechowywać nasze towary z zastrzeżeniem własności starannie, utrzymywać je w dobrym stanie i naprawiać na własny koszt oraz zabezpieczyć przed zaginięciem i uszkodzeniem w ramach, jakie przyjęte są dla dobrego handlowca. Klient ceduje roszczenia z umów ubezpieczeniowych z góry na nas. My przyjmujemy tą cesję.

11.3 Klient ma prawo do dysponowania naszymi towarami z zastrzeżeniem własności we właściwych stosunkach handlowych, tak długo jak będzie terminowo wywiązywała się z jego zobowiązań wynikających ze stosunków handlowych z nami. Nie obowiązuje to, jeżeli pomiędzy klientem a jego odbiorcami uzgodniono zakaz cesji należności z tytułu ceny kupna sprzedaży. Klient nie jest uprawniony do zastawiania, przenoszenia własności na zabezpieczenie i innych obciążeń towaru z zastrzeżeniem własności. Jest on zobowiązany do zabezpieczenia naszych praw przy dalszej sprzedaży towary z zastrzeżeniem własności w wysokości naszego prawa do ceny kupna-sprzedaży. Klient może to zrobić poprzez uzależnienie przejścia własności przy dalszej sprzedaży od pełnej zapłaty za towar przez swojego odbiorcę.

11.4 Jeśli klient sprzeda nasz towar z zastrzeżeniem własności, wtedy klient już teraz ceduje na nas wszystkie roszczenia powstałe podczas dalszej sprzedaży włącznie ze świadczeniami osób trzecich z tytułu odszkodowania w wysokości wartości rachunku za towar z zastrzeżeniem własności ze wszystkimi prawami zabezpieczenia i prawami pobocznymi włącznie z wekslami i czekami. My przyjmujemy tą cesję. Jeśli towar z zastrzeżeniem własności zostanie sprzedany z innymi rzeczami za łączną cenę, wtedy cesja ograniczona zostaje do procentowej kwoty rachunku klienta za nasze sprzedane towary. Jeśli zostanie sprzedany towar, co do którego uzyskaliśmy wg pkt. 11.6 współwłasność, cesja ogranicza się do tej części należności, która odpowiada naszemu udziałowi we właności.

11.5 Przy opóźnieniu lub innych istotnych naruszeniach obowiązków jak i też wyraźnym pogorszeniu się położenia finansowego klienta, zobowiązuje się on z zastrzeżeniem § 107 ust. 2 InsO do wydania towaru. Zobowiązanie to jest niezależne od odstąpienia od umowy lub od wyznaczenia terminu dodatkowego. Klient zezwala już teraz na wejście na teren prowadzenia jego interesu w celu odebrania towaru. Jesteśmy uprawnieni do dalszej sprzedaży odebranego towaru i rozliczyć nasze koszty z zysku. Wycofanie towaru z zastrzeżeniem własności następuje tylko ze względu na zabezpieczenie; oznacza to odstąpienie od umowy tylko przy wyraźnej pisemnej deklaracji. Jeśli odstąpimy od umowy, możemy domagać się wynagrodzenia zgodnie z § 503 ust. 2 BGB na czas pozostawienia towaru. Przy opóźnieniach lub wyraźnym pogorszeniu się położenia finansowego klienta możemy również poinformować odbiorców klienta w jego imieniu o cesji należności z dalszej sprzedaży towaru na nas oraz możemy ściągnąć te należności.

11.6 Klient przetwarza towary z zastrzeżeniem własności tylko dla nas, bez wnoszenia z tego powodu roszczeń przeciwko nam. Nowa rzecz jest naszą własnością. Przy przetworzeniu, wymieszaniu, połączeniu towaru z zastrzeżeniem własności z towarami osób trzecich, uzyskujemy współwłasność nowo utworzonej rzeczy w stosunku wartości rachunku naszego towaru do wartości rachunku innego towaru. Jeśli towar zostanie połączony lub wymieszany z głównym towarem klienta, odstępuje on nam już teraz wszystkie prawa własności nowego przedmiotu.

11.7 Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania nas o czynnościach egzekucyjnych osób trzecich odnośnie zastrzeżonego towaru lub scedowanych na nas wierzytelności lub innych zabezpieczeń z podaniem dokumentów potrzebnych do interwencji. Dotyczy to również utrudnień każdego rodzaju.

11.8 Zobowiązujemy się na żądanie klienta uwolnić zabezpieczenia, które nam przysługują zgodnie z powyższymi postanowieniami, jeżeli wartość rachunku dóbr, których własność została przeniesiona na zabezpieczenie, przewyższa o więcej niż 20% nasze należności, które mają być zabezpieczone. Wybór zastrzeżonego towaru, który ma być zwolniony z zabezpieczenia, należy do nas.

11.9 Ustalenia dotyczące prawa zastrzeżenia własności obowiązują do momentu uregulowania przez klienta wszystkich naszych zobowiązań. Jeśli klient wciągnie zobowiązania do rachunku bankowego bieżącego w stosunku ze swoim odbiorcą, ceduje on wtedy już teraz na nas każdorazowo plusowe saldo z bieżącego rachunku bankowego. Do ściągnięcia należności klient jest upoważniony również po cesji. Nienaruszone zostaje nasze prawo so tego, aby samemu ściągać należności, przy czym nie możemy tego zrobić, jeżeli klient prawidłowo wywiązuje się ze zobowiązań płatniczych. Klient zobowiązuje się do przekazania nam wszystkich danych i dokumentów potrzebnych do dochodzenia scedowanych należności.

11.10 O ile prawo zastrzeżenia własności nie będzie skuteczne wg prawa zagranicznego kraju, w którym znajduje się dostarczony towar, o tyle klient musi stworzyć na nasze żądanie równoznaczne zabezpieczenie.

12. Miejsce wykonania, podsądność, zastosowane prawo

12.1 Miejscem wykonania jest nasza siedziba w Hamm. Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków handlowych z handlowcami i osobami prawnymi jest dla obu stron siedziba naszej administracji głównej w 59075 Hamm ( § 38 PCP). Dotyczy to również procesów związanych z wekslami i czekami. Możemy również wziąć pod uwagę ogólny sąd właściwy klienta.

12.2 Obowiązuje niemieckie prawo. Porozumienie uzgodnionych narodów z dnia 11 kwietnia 1980r. o umowach sprzedaży międzynarodowej ( CISG- „ Wiedeńskie prawo kupna”) jest wykluczone.

13. Klauzula salwatoriańska Jeśli są lub będą poszczególne postanowienia tych warunków lub transakcji dostawy całkiem lub całkowicie nieważne, wtedy skuteczność pozostałych postanowień lub pozostałych części takiej klauzuli pozostaje