Hesse Lakier podkładowy NOVA-PUR DG 434

  • Szybkoschnący i odporny na światło
  • Bardzo dobra szlifowalność
  • Odporność na nadtlenki umożliwia użycie na wybielanych gatunkach drewna
NOVA-PUR to odporny na światło, szybkoschnący podkład do struktur lakierowych o porach od otwartych do zamkniętych. W połączeniu z odpowiednimi lakierami warstwowymi i nawierzchniowymi o stopniu połysku od głębokiego matu do połysku można szybko i procesowo niezawodnie utworzyć bardzo eleganckie powierzchnie. Produkt wykazuje znakomitą szlifowalność ręczną i maszynową. Możliwe jest także zastosowanie na wybielonym drewnie.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Podkład NOVA-PUR można stosować w pełnym zakresie wykańczania sklepów / wnętrz, w tym także w kuchniach i łazienkach oraz we wnętrzach statków.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.947
LZO EU % 68,949997 %
Lepkość (+/- 15 %) 40 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 31
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 100 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 120 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 5 : 1 PUR Utwardzacz DR 470
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 20 PUR Utwardzacz DR 470

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 8 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 8 h / 20 °C
Suszenie 4 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Stosować do czystego, suchego drewna, w zależności od rodzaju drewna, sposobu nanoszenia i zamierzonego efektu końcowego.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 180
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Możliwość lakierowania po wystarczającym wyschnięciu odpowiednimi, odpornymi na działanie światła lakierami poliuretanowymi warstwowymi, nawierzchniowymi i brylantowymi firmy Hesse.
Uwagi o szlifowaniu W przypadku lakierowania końcowego o wysokim połysku zaleca się szlifowanie lakieru papierem o ziarnistości 400 - 600.
Wydajność na cykl operacyjny 8 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Możliwość suszenia wymuszonego w temperaturze do 50 °C.
Wskazówki specjalne W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 100 g/m². „Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.