Hesse PUR DECORATIVE-METAL baza DE 48219-0901

  • Aplikacja rzeczywistego metalu metodą natryskową na wielu materiałach nośnych. Dostępnych jest 5 różnych rodzajów metalu, które można ze sobą mieszać i łączyć. Certyfikacja wg MOM.
Dwuskładnikowy, odporny na światło Lakier podstawowy PU DECORATIVE-METAL DE 48219-0901 jest bezbarwny i można go mieszać z wybranymi rodzajami proszku metalowego Hesse w zależności od żądanego efektu na powierzchni. Możliwe są również kombinacje w ramach różnych rodzajów proszków metalowych w mieszaninie lakier/utwardzacz. Dzięki temu w ramach projektowania i designu te wyjątkowe powierzchnie zapewniają duże możliwości dekoracyjne. Materiał PU DECORATIVE-METAL ma dodatkowo certyfikację MOM.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do stosowania wszędzie przy wykańczaniu wnętrz, budowie jachtów i powlekania mebli.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 60,450001 %
Lepkość (+/- 15 %) 28 s / DIN 53211 - 6 mm
Wygląd bezbarwny
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 4 : 1 Utwardzacz PU DECORATIVE-METAL DR 4008
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 25 Utwardzacz PU DECORATIVE-METAL DR 4008

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 1 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 90 min / 20 °C
Suszenie 24 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 24 h/20°C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody nanoszenia. Przed lakierowaniem należy wykonać szlifowanie czyszczące na folii lub melaminie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 220 - 280
Obróbka końcowa DE 4500x(połysk)-0016
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Najpierw wymieszać lakier bazowy z utwardzaczem, a następnie odmierzyć wagowo i dodać proszek metalowy w proporcji 80 części proszku do 20 części mieszaniny lakieru z utwardzaczem. Całość wymieszać bez pozostałości grudek. Mieszaninę nakładać w kilku warstwach, z krótkimi przerwami na przysychanie, w łącznej ilości 800 - 1200 g/m². Na życzenie można później (suszenie pośrednie 30 - 60 min / 20 °C) ukształtować indywidualne dekoracje poprzez dodatkowe ręczne nakładanie. Maksymalna łączna grubość warstwy niewyschniętej przy zastosowaniu jako trudnopalna powłoka dla statków żeglugi morskiej wynosi 1000 g/m². Przygotowanie podłoża: Wstępne przeszlifowanie podkładu lub innych materiałów podłożowych papierem 220 - 280. Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności! Uzupełniające szczegółowe informacje na temat produktu i metod pracy przy użyciu PU DECORATIVE-METAL można znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji Serwis / Opisy techniczne / Dokumenty / PU DECORATIVE-METAL.
Wskazówki specjalne W przypadku stosowania jako trudnopalne powłoki dla statków morskich, odpowiednio do regulacji SOLAS 74/88 II-2/3, II-2/5 oraz II-2/6, najnowsze wydanie, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można stosować w kombinacji wyłącznie z odpowiednimi, dopuszczonymi produktami. Dobór lakierowanych przedmiotów, przygotowanie powierzchni, mieszanie, przygotowanie i nanoszenie poszczególnych składników, a także późniejsza pielęgnacja naniesionej powłoki wymagają specjalnych umiejętności. Nasi kompetentni pracownicy działu obsługi klienta chętnie udzielą Państwu porad. Gruntowanie wstępne w zależności od wymagań dla gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego jest możliwe przy zastosowaniu DP 4755-9343 i DP 4791-9343 / DP 491-9343. Metale i powierzchnie metaliczne podlegają naturalnemu utlenianiu, co skutkuje zmianami odcienia barwy. Do czyszczenia i pielęgnacji zalecamy produkty podane w naszej ofercie. Wszelkie inne politury i środki do pielęgnacji mogą powodować zmiany odcienia barwy i efektu dekoracyjnego. W celu uniknięcia utleniania i pozostawiania śladów palców po 2 dniach można lakierować Lakierem PUR Kapon. Wcześniej, za pomocą specjalnych środków czyszczących usunąć ścier metalowy, wosk i pozostałości po polerowaniu! „Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.