Hesse FANTASTIC-COLOR DB 4888x(połysk)-(barwa)

  • Do 60 % więcej naniesionego materiału na powierzchniach pionowych w porównaniu z tradycyjnymi lakierami barwnymi PUR
  • O 40 % wyższa zdolność krycia dla wszystkich barw i do 25 % wyższa zawartość ciał stałych w porównaniu z lakierem UNA-COLOR
  • Możliwość bezpośredniej aplikacji na obrzeżach MDF
  • Dobra odporność na reakcję z biżuterią, dzięki czemu w wielu przypadkach można zrezygnować z przezroczystego pokrycia nawierzchniowego
FANTASTIC-COLOR to odporny na światło i bardzo wyważony dwuskładnikowy lakier barwny, o znakomitej zdolności krycia i krótkim czasie schnięcia. Produkt na bazie akrylanu cechuje się wyjątkową stabilnością na pionowych powierzchniach i doskonałą rozlewnością na poziomych powierzchniach. FANTASTIC-COLOR nadaje się do lakierowania końcowego i dlatego jest odpowiednim lakierem barwnym do bardzo wymagających i wysokojakościowych powierzchni barwnych o znakomitych właściwościach dotykowych i odporności na kontakt z biżuterią. Ponadto możliwa jest bezpośrednia aplikacja FANTASTIC-COLOR na szlifowanych surowych krawędziach i powierzchniach MDF.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

FANTASTIC-COLOR jest lakierem barwnym spełniającym najwyższe wymagania we wszystkich istotnych kategoriach właściwości produktu i można go stosować w pełnym zakresie wykończenia wnętrz, do kuchni i łazienek oraz do wnętrz statków.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.007 - 1.186
LZO EU % 51,150002 %
Lepkość (+/- 15 %) 31 s / DIN 53211 - 6 mm
Wygląd kryjący
Zawartość surowców odnawialnych % 0 - 0.277848
Liczba warstw (maks.) 4
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 180 g/m²
Łączna gramatura powłoki 600 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 PUR Utwardzacz DR 4071
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 8 PUR Utwardzacz DR 4071

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 6 h / 20 °C
Dopuszczalny okres użytkowania 6 h / 20 °C
Suszenie 2 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, w zależności od gatunku drewna i metody nanoszenia. Przed lakierowaniem należy wykonać szlifowanie czyszczące na folii lub melaminie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 150 - 320
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Zasadniczo tym samym materiałem. Jeśli wymagana jest absolutna odporność na reakcje z biżuterią i na wycieranie się farby, a także lepsza odporność chemiczna na silnie obciążanych powierzchniach lub inny stopień połysku, zalecamy wykonanie lakierowania końcowego przy użyciu przezroczystego i odpornego na działanie światła Lakieru warstwowego PUR do stopnia połysku „jedwabisty połysk” (40 - 59 gloss), np. za pomocą UNA-PUR DE 55x(połysk) / DE 4259x(połysk), MEGA-PUR DE 56x(połysk) / DE 4503x(połysk), FANTASTIC-CLEAR DE 4877x(połysk) lub Lakierów nawierzchniowych FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT DE 48770-0 i PUR NANO-TOP DU 520 / DU 4554x(połysk). Należy przy tym pamiętać, że w razie lakierowania matowych powierzchni FANTASTIC-COLOR za pomocą DE 48770-0, a także DU 520 / DU 4554x(połysk) koniecznie wymagane jest międzywarstwowe szlifowanie lakieru!
W razie potrzeby FANTASTIC-COLOR, po suszeniu przez > 6 h / 20 °C, można polakierować za pomocą następujących systemów wysokopołyskowych Hesse: ADAMANT DU 48889, PUR Brillant DU 46269-0005, PUR Brillant-Color DB 44099-(barwa) oraz HYDRO-PUR Lakier brylantowy HDE 54799.
Uwagi o szlifowaniu Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności!
Wydajność na cykl operacyjny 6 - 14 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 16 - 40 °C
Temperatura użycia 20 °C
Lepkość robocza 22 s in 4mm
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Utwardzanie w proporcji 5 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4076-0001 po wcześniejszym wmieszaniu 5 % Dodatku do lakieru na szkło EL 460-0025 do komponentu lakieru umożliwia dodatkowo bezpośrednie lakierowanie na szkle po uprzednim prawidłowym oczyszczeniu. Do czyszczenia powierzchni szklanych przed aplikacją zalecamy Rozcieńczalnik czyszczący ZD 101. Równolegle istnieje możliwość obróbki przy użyciu materiału FANTASTIC-COLOR w mieszaninie o proporcji (objętościowej) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070. Bezpośrednią aplikację na surowej płycie MDF należy wykonywać wyłącznie w mieszaninie o proporcji (objętościowej) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071!
Ze względu na tiksotropowe właściwości materiał FANTASTIC-COLOR zasadniczo wymaga znacznie wyższego dodatku rozcieńczalnika niż w przypadku innych systemów lakierniczych. W odniesieniu do mieszaniny lakier/utwardzacz w praktyce sprawdziły się następujące dodawane ilości:
Lakierowanie drobnych części (normalna temperatura ok. 20 °C +/- 2 °C): dodanie ok. 20 - 30 % Rozcieńczalnika DV 490 / DV 4900
Lakierowanie drobnych części (wysokie temperatury > 25 °C): dodanie ok. 20 - 30 % Rozcieńczalnika DV 4935
Lakierowanie dużych elementów (temperatury ok. 20 °C +/- 2 °C): dodanie ok. 30 % Rozcieńczalnika DV 4935
Lakierowanie bardzo dużych elementów (temperatury > 25 °C): możliwe dodanie do 50 % Rozcieńczalnika DV 4935.
Wskazówki specjalne Za pomocą Koncentratu do czyszczenia GR 1901 można w proporcji 20 części wody i 1 części koncentratu do czyszczenia bezsmugowo usuwać odciski palców i zatłuszczone miejsca (powstałe np. podczas prac montażowych).
Za pomocą gazy lub szmatki bawełnianej lekko zwilżyć czyszczoną powierzchnię lakieru barwnego roztworem wody i środka czyszczącego i wyczyścić. Następnie równomiernie wytrzeć do sucha suchą gazą lub szmatką bawełnianą, lekko dociskając.
W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 100 g/m².
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery PUR nie powinny być obrabiane ani suszone przy temperaturach materiału i w pomieszczeniu poniżej 18 °C i przy wilgotności względnej poniżej 40 %, idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % (wilgotność względna).
Wartości odbiegające skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z
przyczepnością powierzchnie z lakierami PUR należy przeszlifować przed lakierowaniem i tak przygotowaną
powierzchnię możliwie natychmiast pokryć lakierem. Stare mieszaniny lakier/utwardzacz niekorzystnie wpływają na jakość uzyskiwanych powierzchni (przyczepność/odporności). W przypadku świeżo wybielonych powierzchni drewnianych należy przed nałożeniem odpowiedniej powłoki z lakieru PUR przeprowadzić suszenie pośrednie przez minimum 48 h / 20 °C. Końcowa twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (minimalna temperatura pomieszczenia 20 °C) po upływie jednego tygodnia.
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym!
Na podłożach z płyty MDF: W przypadku powłok płyt MDF można uniknąć wad lakierowania i pęknięć na krawędziach, jeżeli przestrzega się następujących kwestii: Dobór jakości MDF odpowiedniej do obszaru zastosowania, patrz dane producenta dotyczące normy europejskiej EN 622-5, pkt 4 Metody badań EN 317 (Wymagania dotyczące pęcznienia na grubość). Idealna wilgotność płyt to 5 - 7 %. MDF lakierować w miarę możliwości dookoła, strony tylne powinny być pomalowane co najmniej bezbarwnie. Unikać ostrych krawędzi i wyfrezowań, w miarę możliwości zaokrąglać. Krawędzie i wyfrezowania powlekać 2 razy wypełniaczem, nie szlifować nadmiernie (na wylot), ewentualnie jeszcze raz zagruntować. Grube płyty, które zostały wyprodukowane przez sklejenie kilku cienkich płyt, są z powodu zróżnicowanych naprężeń szczególnie podatne na pęknięcia krawędzi, dlatego lepiej jest wybrać jednorodną płytę MDF o pasującej grubości. Płyty klejone w każdym razie zeszlifować na krawędziach na płasko i wstępnie zaizolować bezbarwnie. Woda, która wskutek zaklejania dostała się do środka, musi wyparować przed lakierowaniem. Powierzchnie obrobione wypełniaczem należy składować w odpowiednich warunkach i po krótkim czasie powlekać warstwą końcową.

Front szafki z płyty MDF, foliowanej, w kolorze RAL 9016, matowy
Szlif powierzchni: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie)
Szlif krawędzi i profili: papierem o ziarnistości 150 - 180 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071 / DR 471, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 / DV 490 w ilości 15 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie: > 2 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem o ziarnistości 320 - 400 (odpylanie)
Podkład: 1 x 150 - 200 g/m² Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 / DV 490 w ilości 15 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie: > 2 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C
Szlifowanie warstwy wypełniacza: papierem 320 - 400 (odpylanie)
Lakierowanie barwne i końcowe: 1 x 120 - 180 g/m² Hesse FANTASTIC-COLOR DB 48882-9016, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Hesse Utwardzaczem PUR DR 4071 / DR 471, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 / DV 490 lub DV 4935 do mieszaniny lakier/utwardzacz w ilości 20 - 30 %
Suszenie wskrośne: > 16 h / 20 °C

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.