Hesse COOL-TOP HE 6509x(połysk)

  • Zawartość rozpuszczalnika < 3 %, dlatego nadaje się także do obiektów typu „Green Building”.
  • Odporność na poślizg R 10 według normy DIN 51130
Hesse COOL-TOP HE 6509x(połysk) to odporny na światło i bezbarwny 1-składnikowy lakier warstwowy o bardzo dobrej odporności chemicznej i mechanicznej oraz o dobrej szlifowalności. Produkt ma szeroki zakres zastosowań i nadaje się zarówno do gruntowania, jak i do lakierowania końcowego powłok o porach od otwartych do zamkniętych, np. w celu uzyskania nieskrzypiących powłok schodowych. Materiał COOL-TOP na bazie akrylanu nadaje się także do lakierowania zabawek dla dzieci zgodnie z normą DIN EN 71-3 i ze względu na bardzo niską zawartość LZO jest także odpowiedni do projektów „Green Building”.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do całego wyposażenia wnętrz i do powlekania mebli, do schodów i poręczy, na różnych rodzajach drewna.

Dane techniczne

Giscode W2+
Decopaint Typ WB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.037 - 1.053
Kategoria malowania dekoracyjnego I
LZO EU % 2,84 %
Lepkość (+/- 15 %) 30 s / DIN 53211 - 6 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 32 - 35
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 120 g/m²
Łączna gramatura powłoki 360 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 2 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 1 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonu. Prawidłowo oszlifowane, odpylone z pyłu szlifierskiego powierzchnie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 220
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu i pośrednim szlifowaniu lakieru tym samym materiałem.
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania międzywarstwowego drewna lub podłoża ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 9 - 13 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia
W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 100 g/m².
Wskazówki specjalne Przy zastosowaniu na wielkoporowych gatunkach drewna dodanie maksymalnie 5 % Środka optymalizującego HYDRO HZ 70 poprawia zwilżenie i obraz porów. Możliwość ponownego lakierowania: możliwe tym samym lakierem lub odpowiednimi materiałami bezbarwnymi. Nadaje się również do lakierowania wierzchniego na lakierach barwnych HYDRO. Lakierowanie bez szlifowania pośredniego możliwe tylko w ciągu 6 h (bez suszenia wymuszonego). Po dodaniu 10 % Dodatku Hesse HZ 75 do ostatniej warstwy lakieru uzyskuje się klasę antypoślizgową R10 wg DIN 51130. Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904. „Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Wyposażenie przedszkoli, klon naturalny, jedwabisty mat Szlifowanie drewna papierem 150 - 180 z późniejszym odpyleniem. Powlekanie 2 x w ilości 100 - 120 g/m² Lakierem Hesse COOL-TOP HE 65094. Suszenie pośrednie przez okres przynajmniej 2 - 3 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza. Szlifowanie międzywarstwowe papier 280 z późniejszym odpylaniem. Możliwość pakowania: po suszeniu minimum 16 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.