Hesse Lakier COOL-COLOR HB 6528x(połysk)-(barwa)

  • Zawartość rozpuszczalnika < 3 %, dlatego nadaje się także do obiektów typu „Green Building”
  • Dobra zdolność krycia
  • Zastosowanie jako lakier na szkło (3 % HDR 5002)
  • trudno zapalny wg DIN 4102 B1
  • Reakcja na ogień wg DIN EN 13501-1
Hesse COOL-COLOR HB 65285-(barwa) wyróżnia się eleganckim wyglądem powierzchni, która wykazuje dobrą trwałość i odporność na zadrapania. Odporny na światło 1-składnikowy lakier barwny na bazie akrylanu zapewnia także dużą zdolność krycia. Produkt jest odpowiedni do gruntowania i lakierowania końcowego w szerokim zakresie zastosowań. Ze względu na niską zawartość LZO ten produkt nadaje się także do projektów „Green Building” i jest dodatkowo sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN 13501-1 jako trudnopalny.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do pełnego zakresu wykańczania wnętrz w obszarze mieszkalnym na odpowiednich rodzajach drewna, wypełniaczach pigmentowych, podkładach i foliach podkładowych po odpowiednim przeszlifowaniu. Do powierzchni mebli w pełnym zakresie wykańczania wnętrz; do schodów, drzwi, listw itp. Po dodaniu środka sieciującego HYDRO Vernetzer nadaje się także do lakierowania dekoracyjnych powierzchni szklanych.

Dane techniczne

Decopaint Typ WB
Forma dostawy płynny
Kategoria malowania dekoracyjnego I
LZO EU % 1,07 %
Lepkość (+/- 15 %) 33 s / DIN 53211 - 6 mm
Wygląd kryjący
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 80 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 130 g/m²
Łączna gramatura powłoki 400 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 4 h / 20 °C
Kolejne nałożenie w ciągu 4 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 16 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 24 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno lub czyste, odpowiednie podłoże foliowe, odolejone, odtłuszczone, bez wosków i silikonów. Prawidłowo przeszlifowane i wolne od pyłu szlifierskiego. Odpowiednie wypełniacze pigmentowane, prawidłowo przeszlifowane i wolne od pyłu szlifierskiego. Jakość szlifu pośredniego ma decydujące znaczenie dla finalnego stanu powierzchni.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa

Po lekkim przeszlifowaniu – tym samym materiałem lub za pomocą np. COOL-TOP HE 6509x(połysk).
W celu zwiększenia odporności można końcowo polakierować COOL-COLOR również przy użyciu systemów 2K HYDRO, np. HYDRO-PUR PRIMO HDE 5400x(połysk) lub za pomocą innych systemów 2K.

Uwagi o szlifowaniu Oprócz jakości płyty MDF lub folii, także jakość i równomierność szlifowania drewna, płyty MDF lub folii, jak również jakość szlifu międzywarstwowego mają decydujące znaczenie dla jakości końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 0 - 0 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 18 - 22 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu 10 - 30 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności! Przy zastosowaniu na wielkoporowych gatunkach drewna dodanie maksymalnie 5 % Środka optymalizującego HYDRO HZ 70 poprawia zwilżenie i obraz porów. Możliwość ponownego lakierowania: po 3–4 h w temp. 20°C (temperatura pokojowa) i wystarczającej cyrkulacji powietrza za pomocą tego samego materiału lub odpowiednich bezbarwnych materiałów. Narzędzia pracy należy czyścić wodą. Do usunięcia przyschniętych resztek lakieru stosować Środek czyszczący Hesse HYDRO HV 6917. W przypadku prac kombinowanych (lakiery HYDRO i rozpuszczalnikowe) przyrządy natryskowe przepłukać środkiem do przepłukiwania i oczyszczania Hesse HYDRO HV 6904.

Dodanie 3 % Środka sieciującego HYDRO HDR 5002 umożliwi zastosowanie lakieru do lakierowania powierzchni szkła w dekoracyjnym wykończeniu wnętrz. Przed lakierowanie proszę starannie wyczyścić powierzchnię szkła. W razie lakierowania tylnych powierzchni szkła kolor szkła wpływa na barwę końcową. Proszę wykonać lakierowanie próbne!
W przypadku zastosowania jako trudnopalna powłoka malarska dla statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88 rejestr II-2/3, II-2/5 i II-2/6, najnowsza wersja, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, produkt ten można łączyć tylko z innymi dopuszczonymi i technicznie odpowiednimi produktami. W razie zastosowania tego produktu jako trudnopalnej powłoki malarskiej dla statków morskich maksymalna łączna ilość powłoki niewyschniętej wynosi 120 g/m².
Wskazówki specjalne Gatunki drewna o wysokiej zawartości dodatków, np. jesion, które podczas lakierowania za pomocą pastelowych systemów barwnych HYDRO wykazują skłonność do odbarwień, należy zasadniczo powlekać za pomocą materiałów dwuskładnikowych. Przydatny do tego celu byłby np. Lakier barwny Hesse HYDRO-PUR HDB 54705-(barwa). Gruntowanie wstępne w zależności od wymagań względem gotowej powierzchni i od materiału nośnego jest możliwe np. przy zastosowaniu: HP 6645-9343, HDP 5640-9343, DP 4755-9343. Egzotyczne gatunki drewna, np. makassar albo
silnie żywiczną sosnę sękatą zagruntować wstępnie Podkładem izolującym PUR DG 4720-0001. Jeśli pożądana jest pełna odporność na reakcję z biżuterią i wycieranie się farby lub inny stopień połysku, zalecamy lakierowanie np. Lakierem HE 6509x(połysk), HDE 5400x(połysk) lub HDE 54799. Należy pamiętać: Podczas lakierowania powierzchni pokrytych lakierami barwnymi może dojść do zmian odcienia barwy. Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne! Przyczepność na przeszlifowanych podkładach foliowych należy uprzednio sprawdzić za pomocą lakierowania próbnego w warunkach odpowiadających rzeczywistym, ponieważ jakość folii ma istotny wpływ na przyczepność późniejszego systemu lakierniczego! W razie zastosowania na ciągach schodów (stopniach) zalecamy polakierowanie powierzchni lakieru barwnego materiałem Hesse COOL-TOP HE 6509x(połysk) lub innym lakierem HYDRO do schodów.
W przypadku lakierowania powierzchni szkła, które mają kontakt z wodą lub są wystawione na silniejsze obciążenia, zalecamy naszą serię lakierów na szkło HDB 57485-(barwa).
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia W przypadku używania materiałów HYDRO części prowadzące materiał muszą być z materiału nierdzewnego. Wilgotność drewna powinna mieścić się w granicach 8 - 12 %. Nie używać i nie suszyć lakierów HYDRO w temperaturze materiału i temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C. Idealna wilgotność powietrza podczas lakierowania wynosi 55 - 65 %. Zbyt niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu podczas aplikacji lakieru prowadzi do powstawania rys skurczowych, a zbyt wysoka wilgotność powietrza opóźnia jego schnięcie. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast polakierować te oszlifowane powierzchnie. W przypadku zastosowania na foliach itp. prosimy upewnić się co do prawidłowej przyczepności poprzez wykonanie lakierowania próbnego na odpowiednim podłożu! Optymalne utwardzenie powierzchni lakierowanych i odparowanych uzyskuje się w temperaturach powyżej 20 °C i maksymalnie 40 °C. Należy zapewnić wystarczającą wymianę powietrza, bez przeciągów. Końcową twardość powłoki lakierowej w przypadku prawidłowego składowania (minimalna temperatura pokojowa 20 °C) uzyskuje się po tygodniu. Gatunki drewna o dużej zawartości wosków, np. tek mogą negatywnie wpływać na przyczepność. Wodorozcieńczalne składniki drewna, np. zawarte w jesionie, oraz kwas garbnikowy (np. w drewnie dębowym) mogą wywołać zmiany barwy lub odbarwienia powłoki lakierniczej. Z tego powodu zalecamy zasadniczo wykonanie próbnego lakierowania w celu oceny barwy, przyczepności i przebiegu schnięcia w warunkach rzeczywistych.

Szlif materiału nośnego: np. papierem o ziarnistości 280 z późniejszym odpylaniem.
Podkład: 1 x 200 - 250 g/m² Hesse COOL-FILL HP 6645-9343.
Suszenie: minimum 5 h / 20 °C, lepiej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Szlifowanie międzywarstwowe: papierem o ziarnistości 400 z późniejszym odpylaniem.
Lakierowanie końcowe: 1 - 2 x 100 - 130 g/m² COOL-COLOR HB 65285-9010.
Suszenie pośrednie: przy 2-krotnym lakierowaniu minimum 4 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Szlifowanie międzywarstwowe: lekko wygładzić papierem o ziarnistości 400, a następnie wykonać odpylenie.
Suszenie wskrośne: minimum 24 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.